Narayaneeyam – Dasakam 2 – Sloka 1 – எழில் வடிவமும் இறை அன்பும்

Preamble

Non-duality that is the central core of Advaita philosophy identifies the Supreme Self (that transcends everything) with the innermost Self (that is immanent in every being). If God or the Supreme Reality does not have a separate status other than our Selves, then who is to worship whom? Hence the concept of Bhakti, or Devotion, seems to contradict the Oneness inherent in Advaita. This apparent conflict is easily resolved by Sriman Narayaneeyam. Bhattattiri’s conception of Bhakti emphasizes the nirguNa aspect of the Ultimate in no uncertain terms, even while he expatiates on the worship of the visible form.

That the Ultimate is non-dual there is no question. But to be able to realise it as a fact of experience one has to go through the processes of Bhakti of God with form and content, with name and description, with qualities and adjuncts. Such a God is known by the technical name of saguNa brahman, in contrast to the nirguNa brahman which is the formless and nameless Absolute.

Bhattathri clearly brings out through his spiritual experience that The Absolute Being is not manifest to the senses or the intellect and is difficult to grasp or attain to. But when it is manifest as Guruvayur Krishna it is like the wavy surface of the Ocean of Blissful spirit, definite, clear and easy to grasp. Therefore one resorts to the worship of the Krishna form that is lovable and most captivating by its sweet beauty and other blessed attributes. Slokas in Dasakam 2 depict that beauty. Let us study them.

Audio Link

https://www.dropbox.com/s/wwseyrmva9uujk9/Verse%202.1.mp3?dl=0

Sanskrit Verse

सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासिफालान्तरं

कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटम्

गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभं

त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटलश्रीवत्सदीप्रं भजे ॥२.१॥

सूर्य-स्पर्धि-किरीटम् ऊर्ध्वतिलक-प्रोद्भासि-फालान्तरम्

कारुण्य-आकुलनेत्रम् आर्द्र-हसित-उल्लासम् सुनासापुटम्

गण्डोद्यन्-मकर-आभ-कुण्डल-युगम् कण्ठोज्ज्वलत्-कौस्तुभम्

त्वत्-रूपम् वनमाल्य-हार-पटल-श्रीवत्सदीप्रम् भजे

Transliteration in English

suuryaspardhikiriiTamuurdhvatilaka prOdbhaasiphaalaantaraM

kaaruNyaakulanetramaardra hasitOllaasaM sunaasaapuTam |

gaNDOdyanmakaraabha kuNDalayugaM kaNThOjvalatkaustubhaM

tvadruupaM vanamaalyahaarapaTala shriivatsadiipraM bhaje ||1

Transliteration in Tamil

ஸூர்யஸ்பர்தி₄கிரீடமூர்த்₄வதிலகப்ரோத்₃பா₄ஸிபா₂லாந்தரம்

காருண்யாகுலநேத்ரமார்த்₃ரஹஸிதோல்லாஸம் ஸுநாஸாபுடம்|

க₃ண்டோ₃த்₃யந்மகராப₄குண்ட₃லயுக₃ம் கண்டோ₂ஜ்வலத்கௌஸ்துப₄ம்

த்வத்₃ரூபம் வநமால்யஹாரபடலஶ்ரீவத்ஸதீ₃ப்ரம் ப₄ஜே|| 1||

Meaning in Tamil

பரிதி இணை ஒளிர்மிகு மணிமகுடம்

நுதலதனில் ஒளிகூட்டும் சந்தன நேர் திலகம்

கருணை பொழி இருவிழியுடன் எழில்வடிவு நாசி

இருசெவியணி மகரகுண்டல எதிரொளிக்கும் கண்ணம்

கௌஸ்துப மாலை அணி நீள் கண்டம்

துளசி மாலைதரி ஒளிமிகு ஶ்ரீவத்ஸம் பதி மார்பகம்

புன்முறுவல் பூத்த திருமுகமுடை உன் இவ் வடிவம்

போற்றிப் பணிந்திடுவேனே யான் அனுதினம் 2.1

Meaning in English

I meditate upon this form of You, adorned with a crown which rivals the sun in its brilliance, whose forehead is made more resplendent by the upright mark (tilak of sandal paste), whose eyes are brimming with mercy, with a shapely nose, with shining cheeks reflecting the brilliance of a pair of fish shaped ear pendants, with the Kaustubh jewel shining on the neck, and bosom resplendent with garlands of flowers (and tulsi) necklaces ( of pearls and gems) and the mark of Srivatsa.

Meaning of the Sanskrit Words

• सूर्य-स्पर्धि-किरीटम्- with a crown which rivals the Sun (in brilliance)

• ऊर्ध्वतिलक-प्रोद्भासि-फालान्तरम् by the upright mark (tilak of sandal paste) whose forehead is made more resplendent,

• कारुण्य-आकुलनेत्रम्- whose eyes are brimming with mercy

• आर्द्र-हसित-उल्लासम् (whose face) is lit up with a benevolent smile புன்முறுவல் பூத்த திருமுகம்

• सुनासापुटम् with a shapely nose

• गण्डोद्यन्-मकर-आभ-कुण्डल-युगम् with cheeks shining due to the brilliance of a pair of fish shaped ear pendants –

• कण्ठोज्ज्वलत्-कौस्तुभम् with the Kaustubh jewel shining on the neck

• त्वत्-रूपम् Thy form

• वनमाल्य-हार-पटल-श्रीवत्सदीप्रम् (and Thy bosom) resplendent with garlands of flowers (and tulsi) necklaces ( of pearls and gems) and the mark of Srivatsa

• भजे I meditate upon

Author: prabhusponder

A novice venturing out to explore the meaning of life

7 thoughts on “Narayaneeyam – Dasakam 2 – Sloka 1 – எழில் வடிவமும் இறை அன்பும்”

  1. All the great realised sages & monks of #Hinduism have shown that the Knower of Nirguna BRAHMAN is not devoid of devotion to Saguna BRAHMAN and it is in & through “avatars”, a soul can grasp Ishvara.

      1. I understand that ever the Alwars and Acharya dwelled in Saguna Bhakti and moved maybe then to Nirguna -I cannot ever compare but my experience has been in the reverse – ( wonder why) I realised that the beauty and stature of Bhakti is phenominal and beyond expression – I see him everywhere

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s