Dakshinamuthy Stothram – Sloka 10 – The Gains – தோத்திர பலன்

Audio Link

https://www.dropbox.com/s/vc32217p3kznqt0/Sloka%2010%20-%20Sarvaatmatvam%20Iti%20Sphutti.mp3?dl=0

Sanskrit Sloka

सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे
तेनास्य श्रवणात्तदर्थमननाद्ध्यानाच्च संकीर्तनात् ।
सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः
सिद्ध्येत्तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् ॥१०॥

Meaning in Tamil

அருட் பெரும் ஜோதியாம் பரம்பொருளே ஆன்மா எனும் அறிவு பூட்டும்

கருவூலமாம் சங்கரனின் இத்தோத்திரம்தனை செவிமடுத்து சிந்தித்து

தியானித்து புகழ்பாடினால் இறையருளின் இருநான்கு வடிவதனின்

நிலையறிந்து மோனஆசானின் அருளுடனே நாலிரு சித்தி பெற்று

பிறவிப் பெருங்கடல் தாண்டி ஈடேறி வீடுபேறு பெற்றிடலாம்

Meaning in English:

Since the Divine Essence in all is made clear in this hymn, hence by listening to it, contemplating on its meaning, meditating on it, and glorifying it, one becomes endowed with the greatness of the knowledge of the Divine Essence ( present in all ); perhaps the Divine Essence by Itself will awaken within him after that again, the eightfold manifestations of Divine powers (Siddhis) unimpeded.

Understanding the Sloka:

Extracted from Swami Paramarthananda’s lectures

iti idam sarvātvamiti spūṭikritam. – In this manner, in nine verses, the sarvātva bhāva which is the essence of all the Upanishads has been taught by me. Adi Śankarācārya says in this manner, in 9 verses, I have taught or condensed the essence of all the upanishads; the essence of prastāna trayam I have given and What is the essence? sarvātmatvam. And what do you mean by sarvātmatvam, sarvam ātma eva. Everything in the creation is ātma alone; other than ātma there is nothing. The so-called anātma is also mithya, which has the content of ātma alone; Just as the so-called ornaments also are not separate substances, they are also nothing but gold with different names. Similarly, the so-called anātma prapancha also is also ātma only, with a different name; Names are different, but the substance is only ātma. And this is called sarvātmatvam, sarvam ātma iti bhavaha, sarvātmatvam. If you want to put in our own language, जीवात्म परमात्म ऐक्र्म् jīvātma paramātma aikyam,; we can also say brahma satya jagat mityā, jīvo brahmaiva na parāḥ. This vedantic essence has been taught by me; Śankarā says:

Where did I teach it? अमुक्षष्मन् स्तवे amuṣmin stave, in this sthoram called dakṣiṇāmūrti Sthothram; here he did not use the word ashtake; because two more added, therefore no more Ashtakam, instead of using the word ashtakam, he uses the word sthavam; Sthavam is the same as sthoram; sthoram means a hymn or praise of the Lord.

In this dakṣiṇāmūrti sthoram, that has been taught and therefore, study of dakṣiṇāmūrti sthoram is equal to the study of the प्रस्तान त्रर्म् prastāna trayam; because the content of dakṣiṇāmūrti sthothram is the same as the content of the prastāna trayam; means upanishads, geetha and brahma sutram. In all the upanishads, Geetha and brahma sutra, whatever has been taught; that is given in capsule form

“Thena”, therefore since dakṣiṇāmūrti sthoram is equal to प्रस्तान त्रर्म् prastāna trayam; अस्र् श्रवणा asya śravaṇā, a person, a seeker of moksha, should do the śravaṇam of this work. (Systematic and consistent study of this work for a length of time under the guidance of a competent teacher). So śrava ṇat; and not only śravaṇam, tat artha mananāt, one should also do the mananam, to find out whether there are any doubts in accepting this teaching. And what is this teaching? There is nothing other than me; the ātma; सवात्य मत्वम sarvātmatvam that means, I alone am in the form of everything; I am all.

And then dhyānāt; and later this has to be assimilated, so that it becomes my second nature; So śravaṇa manana nididhyāsana sādanāni. And then सङ्कीतयनात् saṅkīrtanāt. The word saṅkīrtanāt is given two meanings; for those people who are not fit for śravaṇa manana nididhyāsanam; because they do not have साधना चतुष्टर् संपवत्त sādhanā catuṣṭaya saṃpatti and therefore everything goes above their head, for those unprepared people; the word संकीतयनम saṃkīrtanam means by mere पारार्णम् pārāyaṇam itself they will gradually grow. They need not know the meaning. Let them daily chant this dakṣiṇāmūrti sthothram; that itself will give them sadhana catuṣṭaya saṃpatti; later opportunity for śravaṇam, manana nididhyāsanam. This sthotra will make you climb all those steps. Therefore even pārāyaṇam is a form of sādhana.

On the other hand, if a person is a qualified person and therefore, he has gone through śravaṇa manana nididhyāsanam; for those people, what is the next sādhana? If you call it sādhana, saṃkīrtanam, means after I assimilate this wisdom, I communicate this to others. Communication or sharing is another form of nididhyāsanam. It is a very beautiful form of nididhyāsanam.

And thus by following all these sādhanas, he will get the result; What is the result; सवात्य मत्वमहाववभूशत स्र्ात ् sarvātmatvamahāvibhūti syāt, he will attain the greatest glory, called sarvātmatvam, sarvātmatvam means the wisdom that I am everything. There is no second thing to frighten me; to harass; to torture me; to hurt me, to limit me, to isolate me, there is no second thing at all; this wisdom and this non-dual status is called sarvātmatvam, which is mahāvibhūti, which is the greatest glory called kaivalyam; Non-dual state.

And not only that. Look at the fourth line, aṣṭadāpariṇadam aiśvaryam ca; aṣṭadāpariṇadam aiśvaryam means aṣṭamūrti dakṣiṇāmūrti aikyam. aṣṭadāpariṇadam means eight-fold; ऐश्वर्मय् aiśvaryam is ईश्वरत्वम् īśvaratvam, which means the dakṣiṇāmūrti भावः bhāvaḥ. So, I will attain this status of ashta Moorthy dakṣiṇāmūrti . That means vishvaroopa dakṣiṇāmūrti aikyam;

This equanity is called svamitvam. And this mokṣaḥ is also svastāha, it has come from outside, it is only discovery of the very nature. svastāha means natural freedom; he claims. This is called jīvanmukti which will lead to videhamukti; which is the फलम् phalam.

Author: prabhusponder

A novice venturing out to explore the meaning of life

3 thoughts on “Dakshinamuthy Stothram – Sloka 10 – The Gains – தோத்திர பலன்”

  1. Sir, I have been an ardent follower of your blogs and the explanation of this beautiful verse just hit the pinnacle! in your words of the description, you have attained the nididhyāsanam state and for us, this is the marga to understand the journey better!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s