Carnatic Musing 10 – The Dance of the Yuga – Part 1 – Adidano Ranga

“இயல்” Literary/Prose – Sensing through Bhakti – – Purandara Dasa

Link to the Audio

https://www.dropbox.com/s/k22zjvm5rdosf0v/R.K.Srikantan_Adidhano%20Ranga%20-%20Aarabhi.mpg-LeqoPYe1iDU.mp3?dl=0

Verses in Kannada

In understanding the verses and the meaning of the words as envisaged by the composer, I would like to thank Shri. K.Naresh Babu for his help.

ಆಡಿದನೋ ರಂಗ ಅದ್ಭುತದಿಂದಲಿ ಕಾಳಿಂಗನ ಫಣೆಯಲಿ [ಪ]

ಪಾಡಿದವರಿಗೆ ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ನೀಡುತಲಿ ದಯ ಮಾಡುತಲಿ

ನಲಿದಾಡುತಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೇಡುತಲಿ ಕೃಷ್ಣ [ಅ ಪ]

ಅಂಬುರುಹೋದ್ಭವ ಅಖಿಳ ಸುರರು ಕೂಡಿ

ಅಂಬರದಲಿ ನಿಂತು ಅವರ ಸ್ತುತಿಸೆ

ರಂಭೆ ಊರ್ವಶಿ ರಮಣಿಯರೆಲ್ಲರು ಚಂದದಿಂ ಭರತನಾಟ್ಯವ ನಟಿಸೆ

ಝಂತಟ ತಕಧಿಮಿ ತಧಿಗಿಣಿ ತೋಂ ಎಂದು

ಝಂಪೆ ತಾಳದಿ ತುಂಬುರುನೊಪ್ಪಿಸೆ

ಧಾ ಮ ಪ ಧ ಸ ರೀ ಎಂದು ಧ್ವನಿಯಿಂದ ನಾರದ

ತುಂಬುರು ಗಾನವ ಮಾಡಲು ನಂದಿಯು ಮದ್ದಲೆ ಚೆಂದದಿ ಹಾಕಲು[1]

ಫಣವ ಮೆಟ್ಟಿ ಬಾಲವ ಕೈಯಲಿ ಪಿಡಿದು ಫಳಫಳಿಸುತ್ತ ನಾಟ್ಯವನಾಡೆ

ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಂತೆ ಪೊಳೆಯುವ

ಮುಖದೊಳು ಚಲಿಸುವ ನೀಲಕೇಶಗಳಾಡೆ

ಕಾಲಲಂದುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಘಲು ಘಲು ಘಲುರೆನುತ ಉಡಿಗೆಜ್ಜೆ ಘಂಟೆಗಳಾಡೆ

ದುಷ್ಟ ಕಾಳಿಂಗನ ಮೆಟ್ಟಿ ಭರದಿಂದ ಪುಟ್ಟ ಪಾದವ ಇಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು

ಮೆಟ್ಟಿದನು ತಕ ಧಿಮಿ ತಧಿಕೆನುತ[2]

ಸುರರು ಪುಷ್ಪದ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯಲು ಸುದತಿಯರೆಲ್ಲರು ಪಾಡಲು

ನಾಗಕನ್ನಿಕೆಯರು ನಾಥನ ಬೇಡಲು ನಾನಾ ವಿಧದಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲು

ರಕ್ಕಸರೆಲ್ಲರು ಕಕ್ಕಸವನೆ ಕಂಡು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಓಡಲು

ಚಿಕ್ಕವನಿವನಲ್ಲ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ವೆಂಕಟರಮಣ ಬೇಗ ಯಶೋದೆ

ಬಿಂಕದೊಳೆತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ[3]

English Transliteration

Aadidano ranga adbhutadindali kALingana phaNeyali

pADidavarige bEDida varagaLa neeDutali daya mADutali

nalidADutali beNNe bEDutali krishna

amburuhodbhava akhila suraru kooDi

ambaradali nintu avara stutise

rambe Urvashi ramaNiyarellaru

chendadim bharata nATyava naTise

jhamtaTa takadhimi tadhigiNi tom endu

jhampe tALadi tumburanoppise

ga ma pa da sa ri endu dvaniyinda

nArada tumbura gAnava mADalu

nandiyu maddaLe chendadi hAkalu[1]

phaNava meTTi bAlava kaiyali piDidu phaLa phaLisutta

nATyavanADe chandra maNDaladante poLeyuva

mukhadoLu chalisuva neela kEshagaLADe kAlalanduge

gejje ghalu ghalu ghalurenuta uDi gejje ghaNTegaLADe

dushTa kALingana meTTi bharadinda puTTa pAdava iTTu

shrI krishNanu meTTidanu taka dhimi tadhikenuta[2]

suraru pushpada vrushTiya kareyalu sudatiyarellaru

pADalu nAga kannikeyaru nAthana bEDalu

nAnA vidhadi stuti mADalu rakkasarellaru

kakkasavane kaNDu dikku dikkugaLige Odal

chikkavanivanalla purandara viTTala vEnkaTaramaNa

bEga yashOde binkadoLetti muddADe shrI krishNana[3]

Meaning in Tamil

ஆடினானே காளிங்கமகுடம் மேல் அற்புத நடனம் ரங்கன்

பாடியவருக்கு வேண்டிய வரமளி கருணை புரி

மகிழ் நடனமாடும் வெண்ணெய் திருடும் கண்ணன்ஆடினானே

ஆம்பல்முளை அயனும் விண்ணவரும் கூடி விண்ணிலிருந்து

அவன்துதி பாட, ரம்பை ஊர்வசி அழகிகள் பலர்

ஜம் தட தகதிமி ததிங்கனதோம் என பரதம் ஆட,

ஜம்ப தாளமுடன் ரி என இசைகூட்ட, தும்புரு

நாரதன் கீதம் பாட, நந்தி மத்தளம் ஒலிக்கஆடினானே

நாக மகுடமேறி பாலன் ஊக்கமுடன் கைப் பிடித்து,

நடன இடம் நிலவொளி பொழிலென ஒளிக்க,

முகத்தில் அசையும் நீலமுடிசுருள்குழலுடன்

காற்சிலம்பு கணீர் கணீர் என ஒலி எழுப்ப,

மூட காளிங்கன் மேல் பளுவுடன் சிறு பாதங்களிட்டு

தக திமி ததிங்கிட என ……ஆடினானே

வின்னவர் பூமழை பொழிய எழிலயிறுடை பெண்டிர் பாட,

நாக கன்னியர் நாதனை வேண்டி நவவகை துதி பாட,

அரக்கர் குழாம் உமிழ்கழிவு கண்டென திக்கெட்டும் சிதறி ஓட,

ஆடியவன் சிறியவனல்ல புரந்தர விட்டல வேங்கட ரமணணே

ஓடிவந்து பெருமிதம் கோண்டு எடுத்தனைத்திடுவாய் யசோதா

The Dance of the Yuga* – A three dimensional view

(* Yuga – a Sanskrit term used to define a very large period of time spanning 1000s of years)

In the “Dvapara Yuga”, some say in 3228 BC an event happened on the banks of the River Yamuna in Mathura, a place near Delhi. This is about the dance of a little boy called Krishna. This is a dance with a difference – an young boy dances on top of a five headed King Cobra. The dance is called Kaliya Mardhan /Kaliya Daman in North of India and Kalinga Narthanam in South of India.

A Yuga later (in Kali Yuga) around the end of the 14th century and beginning of 15th century some one near Theerthahalli village in Shimoga Taluk in Karnataka broadly outlined the event through a composition in his native language Kannada.

In the middle of the subsequent century, another gentleman from Malayalam village Melpathur near Kurumbathoor in Mallapuram District of Kerala wrote a divine epic in Sanskrit language in a temple where it is is believed that the event was reproduced by the same boy who performed this act 5000 years ago. In that epic he wrote ten verses describing the entire event.

Two centuries later between 1700-1765, yet another one from a village in Oothukadu in Tanjore District of Tamil Nadu known for his compositions in Tamil, wrote in Sanskrit the way in which the boy danced.

In this current period we move to Chennai where we will witness one of the finest depiction of that dance (as envisaged by the man from Kurumbathoor in the fifteenth century) by a phenomenally talented and globally acclaimed lady.

The event is so imbibed in India’s culture that not a single year passes/will pass without someone somewhere in India celebrating that event through available medium of expression.

Now I will try to understand that immortal event through a series of blogs bringing out the three facets (3 dimensional) of the Indian Arts.

Only Three facets for Indian Arts ! I am not kidding. Well, I am just summarizing them into three categories like the Tamils of the Sangam era (300 BC – 200AD) viz, Iyal, Isai, Natakam (Prose/Literary, Music, Dance respectively).

The Literary description [ “Iyal – இயல் “] of the event

The gentleman from Theerthahalli is none other than Saint Purandara Dasa, the Grand Father(Pitamah) of Carnatic Music. he brings out in eloquent (yet even the ignorant can understand), the essence of the event in Kannada Language.

The gentleman from Kurumbathoor Village in his epic work called Narayaneeyam, devotes a set of ten verses (Slokas) to describe the event. Sri. Narayana Namboodhri called as Bhattathri brought Krishna from Mathura to every single home in south of India through his Naryaneeyam written in Sanskrit.

The works of these two great Saints drive devotion (Bhakti) through their works in a meta physical plane. It sets you thinking and appeals to the heart and soul of human beings through brain. I will try to understand these two works.

The Musical Description [ “Isai – இசை” ] of the event

Music in any language appeals to the heart and soul through the ears. This aural route requires that the lyricist/composer understands the nuances and brings out an integrated version of his thought processes about an event. An event like the dance of an young boy needs to be depicted taking into these factors.

The gentleman from Oothukadu who specialized in compositions in Tamil brought out a superb composition in Sanskrit about Krishna’s dance; ideally composed for the seamless integration of music with the dance movements. I will try and study the composition of Oothukadu Venkata Kavi.

The Dance [ “Natakam – நாடகம்” ] portrayal of the event

In this section we will watch three dance events. Dr. Padma Subramanyam is a living legend in the South Indian Form of Dance called Bharath Natyam. We will link with her depiction of the event as described by Bhattathri in Narayaneeyam.

Team led by Bhairavi Venkatesan of Sridevi Nrithalaya presents the dance as composed by Oothukadu Venkata Kavi.

The third dance by Janaki & Kalyani in Bharath Natyam style is for the composition by Purandara Dasa. This dance was performed at Guruvayur where Narayaneeyam was written.

These three dances are available in the social media. We will link up with them.These are just representative samples. Just type “Dances of India – Kaliya Daman”. You can view the dance in perhaps every single Indian Languages and in every type/style of Indian Dances like, Kathak, Manipuri, Kuchipudi etc.

Join me in my “3d” study of the Divine Dance.