Narayaneeyam – Dasakam 4 – Sloka 1 – The request

Audio Chant – Link

https://www.dropbox.com/s/927tdtsion3olal/4-1.mp3?dl=0

Sanskrit Verse

कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनं यया ।

स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुयाम् ॥१॥

Transliteration in Tamil

கல்யதாம் மம குருஷ்வ தாவதீம் கல்யதே ப₄வது₃பாஸநம் யயா |

ஸ்பஷ்டமஷ்டவித₄யோக₃சர்யயா புஷ்டயாஶு தவ துஷ்டிமாப்நுயாம் || 1||

Transliteration in English

kalyataaM mama kuruShva taavatiiM kalyate bhavadupaasanaM yayaa |

spaShTamaShTavidhayOgacharyayaa puShTayaa(a)(a)shu tava tuShTimaapnuyaam || 1

Meaning in Tamil

உனைத் துதிஅளவு உடல்நிலை தருவாய் உலகோனே,

அதனையிட்டு அட்டாங்க யோகத்திறன் அடைவேனே,

அனுதினமும் புரிந்து அடைந்திடுவேன் அதன்பின்னே

அளவிலா ஆழியாம் உனது கருணைதனையே ! 4.1

Meaning in English

O Lord! Bestow on me just that much of health necessary to worship Thee. Then I shall practice the eight-limbed yoga (Ashtanga Yoga) and earn Thy grace.

Meaning of the Sanskrit Words

कल्यतां – health; मम – for me; कुरुष्व – kindly bestow; तावतीं – (at least) that much; कल्यते – (by which) I can perform; भवत्-उपासनं – worship of Thee; यया – by which; स्पष्टम्- definitely; अष्ट-विध-योग-चर्यया – by practicing the eight limbed yoga (Ashtanga Yoga); पुष्टय-आशु – (I will) be nourished soon; तव तुष्टिम् – (with) Thy grace; आप्नुयाम् – I will attain i

Narayaneeyam – Dasakam 4 – Introduction

Sri Guruvayurappan.

Ashtanga Yoga – A bird’s eye view

We commence our study of Dasakam 4 of Narayaneeyam with a couplet from Adi Sankaracharya’ Viveka Chudamani.

न देशकालासनदिग्यमादि
लक्ष्याद्यपेक्षाप्रतिबद्धवृत्तेः ।
संसिद्धतत्त्वस्य महात्मनोऽस्ति
स्ववेदने का नियमाद्यवस्था ॥ ५२९ ॥

na deśakālāsanadigyamādi
lakṣyādyapekṣāpratibaddhavṛtteḥ |
saṃsiddhatattvasya mahātmano’sti
svavedane kā niyamādyavasthā || 529 ||

529. The noble soul who has perfectly realised the Truth, and whose mind-functions meet with no obstruction, no more depends upon conditions of place, time, posture, direction, moral disciplines, objects of meditation and so forth. What regulative conditions can there be in knowing one’s own Self?

Adi Sankaracharya- Viveka Chudamani

Rediscovering one’s fullest potential on all levels of human consciousness—physical, physiological, psychological, and spiritual, by controlling the Body-Mind-Intellect Complex, therefore should become the uninterrupted philosophy of life for ordinary mortals like us.

The science of “controlling of the mind” [“citta vrtti nirodhah” otherwise called as Yoga] in all the levels human consciousness has eight (“ashta”) distinct processes (called as the limbs “anga”) as per Sage Patanjali. This science is what is called as Ashtanga Yoga.

The first four limbs—yama (self restraint) , niyama (things to do), asana (posture) , pranayama (breathing technique) —are considered external cleansing practices. The internal cleansing practices are —pratyahara (detachment), dharana (steadying the mind) , dhyana (contemplation).

Through the practice of correct breathing (Pranayama), postures (asanas), and gazing point (driste), we gain control of the senses and a deep awareness of our selves. By maintaining this discipline with regularity and devotion, one acquires steadiness of body and mind.

However, it is “not possible to practice the limbs and sub-limbs, when the body and sense organs are weak and haunted by obstacles”.

Bhattathri and Ashtanga Yoga

In Dasakam 4, Narayana Bhattathiri is therefore requesting Lord Guruvayoorappan to give him, good health adequate enough to practice Ashtanga yoga and earn his grace.

In that process, Bhattathri explains the devotional path to be practiced through ashtanga yoga for ordinary devotees like us to understand.

He also explains the benefits of practicing this Yoga by highlighting the gains that Sage Naradha and Sukhadeva enjoyed.

Bhattathri also outlines the two distinct routes (the immediate and gradual routes ) that devotees can follow for attaining liberation.

Bhattathiri concludes the Dasakam, with a request to Lord Guruvayoorappan, the embodiment of pure consciousness to cure him of his internal and external afflictions and protect him, who is always singing only Lord’s glories.

Schedule

Like we did in Dasakam 3, starting from June 24, on every Ekadasi Day of the month, we will take up one sloka for study and present its chanting, transliterations, translations and meaning in English and Tamil.

Narayaneeyam – Dasakam 3 – Sloka 10

Link to the Audio Chanting

https://www.dropbox.com/s/pb2qpjdwi8cv1q7/3-10.mp3?dl=0

Sanskrit Verse

किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदिया

दहं तावद्देव प्रहितविविधार्तप्रलपितः .

पुरः क्लृप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसा

न्यथाशक्ति व्यक्तं नतिनुतिनिषेवा विरचयन् ॥१०॥

English Transliteration

kimuktairbhuuyObhistava hi karuNaa yaavadudiyaa

dahaM taavaddeva prahitavividhaartapralapitaH |

puraH kL^ipte paade varada tava neShyaami divasaa

nyathaashakti vyaktaM natinutiniShevaa virachayan ||

Tamil Transliteration

கிமுக்தைர்பூ₄யோபி₄ஸ்தவ ஹி கருணா யாவது₃தி₃யா-

த₃ஹம் தாவத்₃தே₃வ ப்ரஹிதவிவிதா₄ர்தப்ரலபித : |

புர : க்ல்ருப்தே பாதே₃ வரத₃ தவ நேஷ்யாமி தி₃வஸா-

ந்யதா₂ஶக்தி வ்யக்தம் நதிநுதிநிஷேவா விரசயந் || 10||

Meaning in English

YO Lord! What is the use of my mere prattling? O Bestower of boons! I have resolved that till Thy Grace descends on me, giving up all my lamentations, I shall do prostration at Thy holy feet which are in front of me, sing Thy glories and do service to Thee as best as I can. Thus worship Thee !

Meaning in Tamil

என்று கிட்டுமோ உன் கருணை, என்சொல்லி என்ன பயன்

அன்றுவரை அழுவேனிலை உளமுறுதி கொண்டேன் யான் !

என்னெதிர் காண் உன் திருவடிதனை அனுதினமும் பணிவேன்

உன் புகழ் பாடிக்கழித்திடுவேன் இயன்றவரை இறைவனே ! 3.10

Narayaneeyam – Dasakam 3 – Sloka 9

Link to the Audio Chanting

https://www.dropbox.com/s/bs8m3qcs9j4i22u/3-9.mp3?dl=0

Sanskrit Verse

मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनो

भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् ।

अकीर्तिस्ते मा भूद्वरद गदभारं प्रशमयन्

भवत् भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन ॥९॥

English Transliteration

marudgehaadhiisha tvayi khalu paraa~nchO(a)pi sukhinO

bhavatsnehii sO(a)haM subahu paritapye cha kimidam |

akiirtiste maa bhuudvarada gadabhaaraM prashamayan

bhavadbhaktOttamsaM jhaTiti kuru maaM kamsadamana ||

Tamil Transliteration

மருத்₃கே₃ஹாதீ₄ஶ த்வயி க₂லு பராஞ்சோ(அ)பி ஸுகி₂நோ

ப₄வத்ஸ்நேஹீ ஸோ(அ)ஹம் ஸுப₃ஹு பரிதப்யே ச கிமித₃ம் |

அகீர்திஸ்தே மா பூ₄த்₃வரத₃ க₃த₃பா₄ரம் ப்ரஶமயந்

ப₄வத் ப₄க்தோத்தம்ஸம் ஜ₂டிதி குரு மாம் கம்ஸத₃மந || 9||

Meaning in English

O Lord of Guruvaayur! I find that even those who are indifferent to Thee are leading a happy life. O Bestower of boons! Even though I am an ardent devotee of Thine, I am undergoing various sufferings. Why is this so? O Lord! Will this not bring disrepute to Thee? Hence, O slayer of Kamsa! Kindly eradicate my diseases and soon make me one of your foremost devotees

Meaning in Tamil

அத்தனை மகிழ்வுடன் மனைமாட்சி பாராமுகமிருந்தும் பலருக்கு

எத்துனை உழல்பிணி உனையன்றி எவருமறியா எளியோன் எனக்கு !

ஏனென்று யான் அறிந்திலேன் உரைத்திடுவாய் நீலவண்ண வரதனே!

ஏளனமுடன் இகழ்ச்சி பெறுமே உன் புகழ் கம்சவதனே கண்ணா!

ஏற்றாட்கொண்டு எளியோனின் பிணி தீர்ப்பாய் குருவாயூரப்பனே ! 3.9

Narayaneeyam – Daskam 3 – Sloka 8

Link to the Audio Chanting

https://www.dropbox.com/s/sh5jzah232wfw4d/3-8.mp3?dl=0

Sanskrit Verse

प्रभूताधिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृदि

त्वदीयं तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदियात्

उदञ्चद्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहो

यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडापरिभवान् ॥८॥

English Transliteration

prabhuutaadhivyaadhiprasabhachalite maamakahR^idi

tvadiiyaM tadruupaM paramasukhachidruupamudiyaat |

uda~nchadrOmaa~nchO galitabahuharShaashrunivahO

yathaa vismaryaasaM durupashamapiiDaaparibhavaan ||

Tamil Transliteration

ப்ரபூ₄தாதி₄வ்யாதி₄ப்ரஸப₄சலிதே மாமகஹ்ருதி₃

த்வதீ₃யம் தத்₃ரூபம் பரமஸுக₂சித்₃ரூபமுதி₃யாத் |

உத₃ஞ்சத்₃ரோமாஞ்சோ க₃லிதப₃ஹுஹர்ஷாஶ்ருநிவஹோ

யதா₂ விஸ்மர்யாஸம் து₃ருபஶமபீடா₃பரிப₄வாந் || 8||

Meaning in English

O Lord! In my mind, which is now very agitated due to mental and physical afflictions, may Thy beautiful form manifest, which is of the nature of Knowledge-Bliss absolute. This will excite me with supreme devotion causing horripilation all over the body and tears flowing in ecstasy and in such a thrill, my endless sorrows will melt into insignificance.

Meaning in Tamil

இடைவிடா மனக்காயப்பிணி விழை உழல்மிகு என் உளமதனில்

குறையிலாப் பேரின்ப உன் மெய்ப்பொருள் வடிவம் உதயமாகட்டும் !

அளவிலா ஆனந்தக்கண்ணீர் மல்கி மயிர்கூச்சமுடன் கசிந்துருகி

முடிவிலா தீராப்பிணி அனைத்தும் மறப்பேனே உன்னுருக் கண்டு ! 3.8

Narayaneeyam – Dasakam 3 – Sloka 7

Link to the Audio Chanting

https://www.dropbox.com/s/o8obbl7efpvm1xv/3-7.mp3?dl=0

Sanskrit Verse

विधूय क्लेशान्मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं

भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि ते पूजनविधौ

भवन्मूर्त्यालोके नयनमथ ते पादतुलसी

परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते ॥७॥

English Transliteration

vidhuuya kleshaanme kuru charaNayugmaM dhR^itarasaM

bhavatkshetrapraaptau karamapi cha te puujanavidhau |

bhavanmuurtyaalOke nayanamatha te paadatulasiiparighraaNe

ghraaNaM shravaNamapi te chaarucharite ||

Tamil Transliteration

விதூ₄ய க்லேஶாந்மே குரு சரணயுக்₃மம் த்₄ருதரஸம்

ப₄வத்க்ஷேத்ரப்ராப்தௌ கரமபி ச தே பூஜநவிதௌ₄ |

ப₄வந்மூர்த்யாலோகே நயநமத₂ தே பாத₃துலஸீ-

பரிக்₄ராணே க்₄ராணம் ஶ்ரவணமபி தே சாருசரிதே || 7||

Meaning in English

O Lord! Be graceful to remove all my afflictions so that my two feet will take delight in reaching Thy temple, my hands in performing worship to Thee,my eyes in seeing Thy enchanting form, my nose in enjoying the fragrance of the Tulsi leaves offered at Thy feet and my ears in hearing the stories of Thy glories and great deeds

Meaning in Tamil

இரு பாதம் உன் ஆலையம் அடைய

இருவிழி உன் எழில் வடிவம் காண,

இருசெவி உன் மகிமை கேட்க,

இருகரம் உன் திருத்தொண்டு புரிய,

இருநாசி உன் தாழ் துளசிமணம் நுகர

ஒருமையுடன் மனமுந்தன் மலர்தாழடி பணிய

ஒப்பிலா உன் நாமம் வாக்கினில் உரைய

ஒன்றிலா உடல் என்றும் உன்னடி பணிய,

உள்ளுணர்வெலாம் உன்னிடம் உறைய

உதறிடுவாய் என் உளமுறை துயரனைத்தும்

உலகோரை உய்விக்கும் குருவாயூரப்பனே ! 3.7

Carnatic Musing 41 – Sri Rama Navami Special – Ramam Bhaje – Dayananda Saraswati

“The magic of music can bring about that experience of contention-free connectedness to the whole …

I see music as a blessing of Ishvara for the self-conscious, self-judgmental human to survive and experience, for the time being, the reality of the oneness with the total, the Lord, without any qualifications for it.”

Swami Dayanananda Saraswati, the composer thus spoke about music. His compositions have simple, yet soul stirring verses.

Here is one on Lord Rama. My understanding of the composition and translation in Tamil is presented here for the Rama Navami Festival.

Audio Link

https://www.dropbox.com/s/zpxilvc0na8noph/Ramam%20Bhaje-%20Durga-%20Adi-%20Dhayananda%20Saraswati-%20Maharajapuram%20Santhanam-6dG5Y6AUBOU.mp3?dl=0

Video Link

Watch on my YouTube Channel.

https://youtu.be/VQwvkf0iwM4

Sanskrit Verse

पल्लवी

रामं भजे श्यामं मनसा

रामं भजे श्यामं वचसा (रामं भजे)

अनुपल्लवी

सर्व-वेद-सार-भूतम्

सर्व-भूत-हेतु-नाथम् (रामं भजे)

चरणम् -१

विभीषणाञ्जनेय-पूजित-चरणम्

वसिष्ठादि-मुनिगण-वेदित-हृदयम्

वशीकृत-माया-कारित-वेषम्

एतं पुरेशं सर्वेशम् (रामं भजे)

चरणम् -२

नील-मेघ-श्यामलं नित्य-धर्म-चारिणम्

दण्डिनं कोदण्डिनं दुराचार-खण्डनम्

जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि-दुःख-दोष-भव-हरम्. (रामं भजे)

Meaning in Tamil

பல்லவி

மழைமுகில் வண்ண ராமனை போற்றிடு மனதினால்

மழைமுகில் வண்ண ராமனை பாடிடு வாக்கினால்

அனுபல்லவி

நான்மறைதனின் சாரம், அண்டமனைத்தின் காரணம், அந்த….மழைமுகில்

சரணம் 1

வீடணனும், அனுமனும் அடிபணிந்து மகிழும் பொற்பாதம்,

வசிஷ்ட முனிஞானியர் போற்றும் வேதமெனும் இதயமுடைமழைமுகில்

வசீகர மாயைதனை அடக்கியாளும் மானிட வடிவம்,

முப்புரமாளும் அனைத்திற்கும் ஆண்டவனாம் அந்த…..மழைமுகில்

சரணம் 2

கருநீல மேக வண்ணம், நிலையான அறம் பேணும்

மனிதகுலம் காக்கும் கோதண்டம் ஏந்தும் அந்த…..மழைமுகில்

தீயோரை அழிக்கும், ஜன்ம மரண பிறவிப்பிணி தீர்க்கும்

துக்க பாபம நிவாரணமாம், அந்த…..மழைமுகில்

English Transliteration

pallavi

rAmam bhajE shyAmama manasA rAmam bhajE shyAmam bhajE vacasA

anupallavi

sarva vEda sAra bhUtam sarva bhUta hEtu nAtham

caraNam 1

vibhISaNAnjanEya pUrita caraNam vashiSTAdi munigaNa vEdita hrdayam


vashIkrta mayAkarita vESam Etam purEsham sarvEsham

caraNam 2

nIla mEgha shyAmalam nitya dharmacAriNam daNDinam kOdaNDinam


durAcAra khaNDanam janma mrtyu jarAvyAdhi dukkha dOSa bhavaharam

Meaning in English

Pallavi

Pray the rain bearing cloud coloured Lord Rama Hey mind

Pray the rain bearing cloud coloured Lord Rama by words

Anupallavi

He is the essence of all the Vedas. He is the cause for everything in the Universe.

Charanam 1

Vibheeshana and Anjaneya are delighted by offering their obeisance to his lotus feet.

He is the Vedic heart of Sage Vasishta and other great Seers and Saints

He is the controller in Human form of the seductive Maya. He is the Lord of the three types of bodies of all humans (sthula, sukshma and karana sareera)

Charanam 2

He is blue like a rain bearing cloud. He forever maintains Dharma.

He is the protector of Humans and holds the mighty bow “Kodandam”.

He vanquishes evil forces. He is the one who liberates us from the cycle of birth and death and provides relief from Old age , disease , sorrow and sins.

Narayaneeyam – Dasakam 3 – Sloka 6

Link to the Audio Chanting

https://www.dropbox.com/s/4tahdus7jsnzipg/3-6.mp3?dl=0

Sanskrit Verse

भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वत् गुणरसात्

किमप्यारूढा चेदखिलपरितापप्रशमनी

पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिल

न्महानन्दाद्वैतं दिशति किमत: प्रार्थ्यमपरम् ॥६॥

English Transliteration

bhavadbhaktistaavat pramukhamadhuraa tvadguNarasaat

kimapyaaruuDhaa chedakhilaparitaapaprashamanii |

punashchaante svaante vimalaparibOdhOdayamila

nmahaanandaadvaitaM dishati kimataH praarthyamaparam ||

Tamil Transliteration

ப₄வத்₃ப₄க்திஸ்தாவத் ப்ரமுக₂மது₄ரா த்வத் கு₃ணரஸாத்

கிமப்யாரூடா₄ சேத₃கி₂லபரிதாபப்ரஶமநீ |

புநஶ்சாந்தே ஸ்வாந்தே விமலபரிபோ₃தோ₄த₃யமில-

ந்மஹாநந்தா₃த்₃வைதம் தி₃ஶதி கிமத: ப்ரார்த்₂யமபரம் || 6||.

Meaning in English

O Lord! devotion to Thee is sweet right from the beginning because of Thy glorious attributes. When such devotion becomes intense, it removes all sorrows of the devotee. At the final stage of devotion, the devotee experiences pure absolute Bliss coupled with knowledge of the Self. What more is there for one to seek !

Meaning in Tamil

தோற்றம் முழு நேர்த்திநிறை நற்குணச்சாற்றினால், உன்னிடம்

தொடக்கம் தனிலேயே இனிமையன்றோ எளியோர்க்கு பக்தி !

அது சிறிதேனும் தொடர்கையில் தொலைத்திடுமே துயரனைத்தும்

அளித்திடுமே முடிவதனில் உளப்பேரின்ப மெய்பொருளறி ஓர்நிலை!

அது தவிர்த்து நாடிச் செல்ல வேறேது உள எமக்கு நாராயணனே !3.6

Narayaneeyam – Dasakam 3 – Sloka 5

Link to the Audio Chanting

https://www.dropbox.com/s/pfr7e9pelzd2lz2/3-5.mp3?dl=0

Sanskrit Verse

भवद्भक्ति: स्फीता भवतु मम सैव प्रशमये

दशेषक्लेशौघं खलु हृदि सन्देहकणिका

चेद्व्यासस्योक्तिस्तव वचनं नैगमवचो

भवेन्मिथ्या रथ्यापुरुषवचनप्रायमखिलम् ॥५॥

English Transliteration

bhavadbhaktiH sphiitaa bhavatu mama saiva prashamayedasheShakleshaughaM

na khalu hR^idi sandehakaNikaa |

na chedvyaasasyOktistava cha vachanaM naigamavachO

bhavenmithyaa rathyaapuruShavachanapraayamakhilam || 5

Tamil Transliteration

ப₄வத்₃ப₄க்தி: ஸ்பீ₂தா ப₄வது மம ஸைவ ப்ரஶமயே-

த₃ஶேஷக்லேஶௌக₄ம் ந க₂லு ஹ்ருதி₃ ஸந்தே₃ஹகணிகா |

ந சேத்₃வ்யாஸஸ்யோக்திஸ்தவ ச வசநம் நைக₃மவசோ

ப₄வேந்மித்₂யா ரத்₂யாபுருஷவசநப்ராயமகி₂லம் || 5||

Meaning in English

I strongly believe that if the devotion in my mind towards you,

Keeps on increasing, then you would certainly remove all my sorrows,

For if this is not so, the word of Vyasa, your words and the Vedic sayings,

Would all become equivalent to the words of wandering gypsies.

Meaning in Tamil

அடையட்டும் முழுநிறைவு உனதிடம் என் பக்தி

அதுவன்றோ அழித்திடும் முடிவிலா பிறவிப் பிணி

அடியவன் இதயமதில் இல்லையேதும் ஐயம் அதுபற்றி

அங்கனம் நடப்பில்லையெனில் பொய்த்திடுமே

வியாசனின் வாக்கும் மறைஉரையும், பின் அவையெல்லாம்

வீதியுறை கல்லாச்சிறுவரின் கூற்றெனவே அமைந்திடுமே ! 3.5

Narayaneeyam – Dasakam 3 – Sloka 4

Link to Audio Chanting

https://www.dropbox.com/s/nggcm9f0t4ukw3u/3-4.mp3?dl=0

Sanskrit Verse

मुनिप्रौढा रूढा जगति खलु गूढात्मगतयो

भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखा:

चरन्तीश स्वैरं सततपरिनिर्भातपरचि

त्सदानन्दाद्वैतप्रसरपरिमग्ना: किमपरम्

English Transliteration

muniprauDhaa ruuDhaa jagati khalu guuDhaatmagatayO

bhavatpaadaambhOjasmaraNavirujO naaradamukhaaH |

charantiisha svairaM satataparinirbhaataparachitsadaanandaadvaitaprasaraparimagnaaH kimaparam ||

Tamil Transliteration

முநிப்ரௌடா₄ ரூடா₄ ஜக₃தி க₂லு கூ₃டா₄த்மக₃தயோ

ப₄வத்பாதா₃ம்போ₄ஜஸ்மரணவிருஜோ நாரத₃முகா₂: |

சரந்தீஶ ஸ்வைரம் ஸததபரிநிர்பா₄தபரசி –

த்ஸதா₃நந்தா₃த்₃வைதப்ரஸரபரிமக்₃நா: கிமபரம் || 4||.

Meaning in English

O Lord! Great sages like Naarada move about freely at will without being noticed. They are free of all sorrows because of their constant contemplation on Thy lotus feet. They have attained the eternal knowledge and are always immersed in Thy non-dual Self,which is of the nature of supreme Bliss-Consciousness. What more can one desire to attain in life?

Meaning in Tamil

முத்தன் உன் பொற்கமல திருவடிகள்தனை சிந்தைதனில்

முழுமனதேற்றி மூழ்கடிபிணிதரும் மனக்கவலை தீர்த்து

முன்நின்ற நாரதனும் புவி போற்றும் பேர்முனியோரும்

மூவுலகும் தடையின்றி கண்புலன்படா வலம் வருவரே

முழுமுதல் ஓர்நிலை மெய்ப்பொருளாம் உனைத்துதித்து

முக்திப் பேரின்பக் கடலினிலே மூழ்கித் திளைத்தனரே

முயன்று பெரும் அவாவென்று வேறொன்றுமுளதோ ! 3.4