விநாயக சதுர்த்தி – Ganesh Chathurthi – Ganesha Pancharathnam

Here is wishing all our friends, a very happy Ganesh Chathurthi.

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम्

प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये

வெண்ணிற ஆடையும் நீக்கமற நிறைவும்

முழுமதியொளி வடிவும் கரங்கள் நான்கும்

அருள்மிகு முகமும் நிறை ஆண்டவனை

அனைத்திடர் களைய அடி பணிவோம்

Ganesha Pancharathnam

Here is my humble offering to Lord Ganesh