Celestial Wedding – Meenakshi Pancharathnam – அங்கயற்கண்ணி ஐம்பொன் பாமாலை – ஆதி சங்கரர் அருளியது.

The Celestial Wedding of Goddess Meenakshi (Meenakshi Thirukalyanam) is on April 14 Thursday, today.

meenakshi.jpg (58659 bytes)

Video Link

Here is ஆதி சங்கரர் அருளிய அங்கயற்கண்ணி ஐம்பொன் பாமாலை Meenakshi Pancharathnam. இறையருள் பெருக. இனிதே வாழ்க.


https://youtu.be/gNUCKG05I3s

Background Information on the Celestial Wedding

The festival of Meenakshi Thirukalyanam celebrates the divine wedding of Meenakshi Amman with Lord Shiva. This grand celebration is held in Madurai, the cultural capital of Tamil Nadu and is one of the biggest events here.

This annual event takes place in the famous ‘Meenakshi Amman Temple’ at Madurai and devotees from all corners of the world come to witness this magnificent event. A part of the renowned Chithirai festival, Meenakshi Thirukalyanam is held on the 10th day. On this auspicious day thousands of devotees from Madurai and adjoining areas come to the ‘Sri Meenakshi Sundareswarar Temple’ to observe the celestial wedding of Lord Sundareswarar (Lord Shiva) and Meenakshi (Goddess Parvati). Devotees throng the temples in large numbers to seek the divine blessings from their lords.

Legend has it that the emperor Kulasekhara Pandyan was the founder of the ancient city of Madurai. He was succeeded by Malayadwaja Pandyan. Malayadwaja Pandyan and his consort Kanchanamala who did not have any children of their own, worshipped with the desire of obtaining progeny. During the course of their ceremonial prayer, a baby girl appeared in the sacrificial altar miraculously.

The Royal couple brought up this child as their own and named her Tataatakai. An odd feature about the baby was that it had three breasts instead of two, and that a divine prophecy decreed that the third one would miraculously disappear, at the princess’s sight of her consort to be.

Tataatakai grew up to be a valorous queen; she was also known as Meenakshi, the one endowed with fish like eyes. Tataatakai embarked upon a DigVijaya or a tour of victory, across the length and breadth of the Indian subcontinent. In the course of her travels she came to Mount Kailash where she encountered Shiva; upon standing in front of Shiva her third breast disappeared and a valorous warrior princess transformed into a blushing bride.

Lord Siva directed Meenakshi to return to Madurai and promised her that he would join her in eight days as her groom. Accordingly Meenakshi returned to Madurai, and at the appointed time, the divine wedding was celebrated with pomp and splendour. Maha Vishnu, believed to be the brother of Meenakshi is said to have given the bride away.

The legend of Meenakshi Kalyanam brings together four of the six main streams in popular Hinduismi.e. the Saiva, Shakta, Vaishnava and Skanda faiths – and this grand culmination of faiths is still celebrated in great splendour today, in an enactment of Meenakshi Kalyanam each year, when images of Skanda and Vishnu are brought to the Madurai Meenakshi temple from Tirupparankundram nearby. Also of significance is the grand procession of Kallazhagar towards Madurai from the Alagar Koyil temple in the outskirts of the city.

How fortunate I am to attempt to translate the Meenakshi Pancharathnamala, a garland of 5 exotic flowers filled to the brim with bhakti by Adi Sankara. Indeed I am very lucky.

Carnatic Musing 34 – Madhurambha Bhajare – Stavarajam Ragam

Composer

Muthuswamy Dikshithar

Audio Visual Link

https://www.dropbox.com/s/ebsclz75f7qjrnm/Madhramba%20Bhajare.mp4?dl=0

Meaning in English

Pallavi

O mind! Worship Meenakshi, the Goddess of the city of Madhura ,

the one served by Vishnu(father of Manmatha), Guruguha and others,

anupallavi

The resident of the city of Madhura, the giver of prosperity,the one who delights the hearts of Manu, Kubera etc.,

caraNam

The daughter of Sage Matanga, the one whose braid is black as a bumble-bee,the giver of fearlessness and (further) boons to Vishnu and others,the trusted one of devotees,the auspicious one, wearing fragrant products,the one who is pleased with praises offered in the Stavaraja Raga.

Meaning in Tamil

பல்லவி

மதுரை அம்மனைத் துதி .. மனமே

முத்தனும் மற்றோரும் குருகுகனும் பணியும் ………மதுரை

அனுபல்லவி

மதுரை நகர் வாழும், தயைராணி

மதன குபேராதிகள் மனமகிழும் ……..மதுரை

சரணம்

மாதங்க மகளே, தும்பிநிற குழலி

மாதவனோடு மற்றோர்க்கு அபயம் அளி மகதி

மத்தியம கால சாகித்யம்

பக்த விசுவாசினி மங்கள நாயகி

ஸ்த்வராஜ பாமாலை மகிழும் ….மதுரை

Sanskrit Verses

मधुराम्बाम् भजरॆ रॆ मानस

मदन जन्कादिगुरुगुह सॆवित

अनुपल्लवि

मधुरापुरि निवासिनिमधनिन्म्

मनुकुबॆरादि मनॊल्लासिनीम्

चरणं

मतःण्ग तनयाम् मधुकरवॆणीम्

माधवाद्यभयवर प्रदायिनीम्

मध्यम काल साहित्यम्

भक्त विश्वासिनीम् सुवासिनीम्

श्रि स्तवराजनुति प्रसादिनीम्

English Transliteration

pallavi

madhurAmbAM bhajarE rE mAnasa

madana janaka-Adi guru guha sEvita

anupallavi

madhurA puri nivAsinIM dhaninIM

manu kubEra-Adi mana-ullAsinIM

caraNam

matanga tanayAM madhu-kara vENIM

mA-dhava-Adi-abhaya vara pradAyinIM

bhakta viSvAsinIM suvAsinIM

SrI stavarAja nuti prasAdinIm

Meaning of the Sanskrit Words

पल्लवि

मधुराम्बाम् – मधुरा अम्बा – Madurai Goddess – Meenakshi

भजरॆ – worship

रॆ – oh

मानस – mind

मदन – Cupid /Manmadhan

जन्कादि – father

गुरुगुह – pen name of Dikshitar

सॆवित – serving

अनुपल्लवि

मधुरापुरि – Madurai City

निवासिनि – resident

धनिन्म् – giver of (prosperity)

मनुकुबॆरादि – मनु कुबेर, अदि – Manu, Kubera and others

मनॊल्लासिनीम् – मन उलासिनीम् – Hearts, delight

चरणं

मतःण्ग – Sage Matanga

तनयाम् – daughter

मधुकरवॆणीम् – मधुकर वेणीम् – bee braid (black braid)

माधवाद्यभयवर – माधव अधि अभय वर – Vishnu, others, fearlessness, boon

प्रदायिनीम् – giver

मध्यम काल साहित्यम्

भक्त – devotees

विश्वासिनीम् – trusted one

सुवासिनीम् – auspicious one/married woman

श्रिस्तवराजनुति- श्रिस्तवराज नुति – Sristhavaraja, praise

प्रसादिनीम् – delighted/pleased