Carnatic Musing 10 – The Dance of the Yuga – Part 1 – Adidano Ranga

“இயல்” Literary/Prose – Sensing through Bhakti – – Purandara Dasa

Link to the Audio

https://www.dropbox.com/s/k22zjvm5rdosf0v/R.K.Srikantan_Adidhano%20Ranga%20-%20Aarabhi.mpg-LeqoPYe1iDU.mp3?dl=0

Verses in Kannada

In understanding the verses and the meaning of the words as envisaged by the composer, I would like to thank Shri. K.Naresh Babu for his help.

ಆಡಿದನೋ ರಂಗ ಅದ್ಭುತದಿಂದಲಿ ಕಾಳಿಂಗನ ಫಣೆಯಲಿ [ಪ]

ಪಾಡಿದವರಿಗೆ ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ನೀಡುತಲಿ ದಯ ಮಾಡುತಲಿ

ನಲಿದಾಡುತಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೇಡುತಲಿ ಕೃಷ್ಣ [ಅ ಪ]

ಅಂಬುರುಹೋದ್ಭವ ಅಖಿಳ ಸುರರು ಕೂಡಿ

ಅಂಬರದಲಿ ನಿಂತು ಅವರ ಸ್ತುತಿಸೆ

ರಂಭೆ ಊರ್ವಶಿ ರಮಣಿಯರೆಲ್ಲರು ಚಂದದಿಂ ಭರತನಾಟ್ಯವ ನಟಿಸೆ

ಝಂತಟ ತಕಧಿಮಿ ತಧಿಗಿಣಿ ತೋಂ ಎಂದು

ಝಂಪೆ ತಾಳದಿ ತುಂಬುರುನೊಪ್ಪಿಸೆ

ಧಾ ಮ ಪ ಧ ಸ ರೀ ಎಂದು ಧ್ವನಿಯಿಂದ ನಾರದ

ತುಂಬುರು ಗಾನವ ಮಾಡಲು ನಂದಿಯು ಮದ್ದಲೆ ಚೆಂದದಿ ಹಾಕಲು[1]

ಫಣವ ಮೆಟ್ಟಿ ಬಾಲವ ಕೈಯಲಿ ಪಿಡಿದು ಫಳಫಳಿಸುತ್ತ ನಾಟ್ಯವನಾಡೆ

ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಂತೆ ಪೊಳೆಯುವ

ಮುಖದೊಳು ಚಲಿಸುವ ನೀಲಕೇಶಗಳಾಡೆ

ಕಾಲಲಂದುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಘಲು ಘಲು ಘಲುರೆನುತ ಉಡಿಗೆಜ್ಜೆ ಘಂಟೆಗಳಾಡೆ

ದುಷ್ಟ ಕಾಳಿಂಗನ ಮೆಟ್ಟಿ ಭರದಿಂದ ಪುಟ್ಟ ಪಾದವ ಇಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು

ಮೆಟ್ಟಿದನು ತಕ ಧಿಮಿ ತಧಿಕೆನುತ[2]

ಸುರರು ಪುಷ್ಪದ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯಲು ಸುದತಿಯರೆಲ್ಲರು ಪಾಡಲು

ನಾಗಕನ್ನಿಕೆಯರು ನಾಥನ ಬೇಡಲು ನಾನಾ ವಿಧದಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲು

ರಕ್ಕಸರೆಲ್ಲರು ಕಕ್ಕಸವನೆ ಕಂಡು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಓಡಲು

ಚಿಕ್ಕವನಿವನಲ್ಲ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ವೆಂಕಟರಮಣ ಬೇಗ ಯಶೋದೆ

ಬಿಂಕದೊಳೆತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ[3]

English Transliteration

Aadidano ranga adbhutadindali kALingana phaNeyali

pADidavarige bEDida varagaLa neeDutali daya mADutali

nalidADutali beNNe bEDutali krishna

amburuhodbhava akhila suraru kooDi

ambaradali nintu avara stutise

rambe Urvashi ramaNiyarellaru

chendadim bharata nATyava naTise

jhamtaTa takadhimi tadhigiNi tom endu

jhampe tALadi tumburanoppise

ga ma pa da sa ri endu dvaniyinda

nArada tumbura gAnava mADalu

nandiyu maddaLe chendadi hAkalu[1]

phaNava meTTi bAlava kaiyali piDidu phaLa phaLisutta

nATyavanADe chandra maNDaladante poLeyuva

mukhadoLu chalisuva neela kEshagaLADe kAlalanduge

gejje ghalu ghalu ghalurenuta uDi gejje ghaNTegaLADe

dushTa kALingana meTTi bharadinda puTTa pAdava iTTu

shrI krishNanu meTTidanu taka dhimi tadhikenuta[2]

suraru pushpada vrushTiya kareyalu sudatiyarellaru

pADalu nAga kannikeyaru nAthana bEDalu

nAnA vidhadi stuti mADalu rakkasarellaru

kakkasavane kaNDu dikku dikkugaLige Odal

chikkavanivanalla purandara viTTala vEnkaTaramaNa

bEga yashOde binkadoLetti muddADe shrI krishNana[3]

Meaning in Tamil

ஆடினானே காளிங்கமகுடம் மேல் அற்புத நடனம் ரங்கன்

பாடியவருக்கு வேண்டிய வரமளி கருணை புரி

மகிழ் நடனமாடும் வெண்ணெய் திருடும் கண்ணன்ஆடினானே

ஆம்பல்முளை அயனும் விண்ணவரும் கூடி விண்ணிலிருந்து

அவன்துதி பாட, ரம்பை ஊர்வசி அழகிகள் பலர்

ஜம் தட தகதிமி ததிங்கனதோம் என பரதம் ஆட,

ஜம்ப தாளமுடன் ரி என இசைகூட்ட, தும்புரு

நாரதன் கீதம் பாட, நந்தி மத்தளம் ஒலிக்கஆடினானே

நாக மகுடமேறி பாலன் ஊக்கமுடன் கைப் பிடித்து,

நடன இடம் நிலவொளி பொழிலென ஒளிக்க,

முகத்தில் அசையும் நீலமுடிசுருள்குழலுடன்

காற்சிலம்பு கணீர் கணீர் என ஒலி எழுப்ப,

மூட காளிங்கன் மேல் பளுவுடன் சிறு பாதங்களிட்டு

தக திமி ததிங்கிட என ……ஆடினானே

வின்னவர் பூமழை பொழிய எழிலயிறுடை பெண்டிர் பாட,

நாக கன்னியர் நாதனை வேண்டி நவவகை துதி பாட,

அரக்கர் குழாம் உமிழ்கழிவு கண்டென திக்கெட்டும் சிதறி ஓட,

ஆடியவன் சிறியவனல்ல புரந்தர விட்டல வேங்கட ரமணணே

ஓடிவந்து பெருமிதம் கோண்டு எடுத்தனைத்திடுவாய் யசோதா

Carnatic Musing 4 – Lord Krishna – Purandara Dasa – Raga Sindhu Bhairavi

Audio Link to the Song:

https://www.dropbox.com/s/74utb93i26n3wsc/Venkatachala%20Nilayam%20I%20Rahul%20Vellal%20I%20Purandara%20Dasa-97K3UUH5kG8.mp3?dl=0

Sanskrit Composition

पल्लवि

वॆन्कटाचल निलयम् वैकुण्ठ पुरवासम्

पन्कज नॆत्रम् परम पवित्रम् श्न्क चक्रधर चिन्मय रूपम्

(वॆन्कटाचल)

चरणम् १

अम्बॊत्भव विनुतम् अगणित गुणनामम्

तुम्बुरु नारद गानविलॊलम्

अम्बुधि शयनम् आत्माभुरामम्

चरणम् २

पाहि पाण्डव पक्शम् कौरव मधरणम् बाहु

पराक्रम पूर्णम् अहल्या शाप भय निवारनम्

चरणम् ३

सकल वॆद विचारम् सर्व जीव निकरम्

मकर कुण्डलधर मदन गॊपालम्

भक्त पॊशक श्रि पुरन्दर विट्तलम्

English Transliteration

Pallavi

vEnkaTAcala nilayam vaikuNTha puravAsam

pankaja nEtram parama pavitram shankha cakradhara cinmaya rUpam (venkaTAcala).

CaraNam 1

ambujOtbhava vinutam agaNita guNanAmam

tumburu nArada gAnavilOlam ambudhi shayanam AtmAbhirAmam.

CaraNam 2

pAhi pANDava pakSam kaurava madaharaNam bAhu

parAkrama pUrNam ahalyA shApa bhaya nivAranam

CaraNam 3

sakala vEda vicAram sarva jIva nikaram

makara kuNDaladhara madana gOpAlam

bhakta pOSaka shrI purandara viTTalam

Meaning of the Sanskrit words

Pallavi

वें – sin

कटा – destroys

चल – hill

(The holy place of Tirupathi is referred here as Venkatachala)

व्निलयम् – dwelling

वैकुण्ठ पुर – the city of vaikuntham

वासम् – resident

पन्कज – lotus

नॆत्रम् – eyes

परम – absolute/supreme

पवित्रम् – purity/holy

श्न्क – conch

चक्रधर – discuss/disc

चिन्मय – pure thought

रूपम् – form

CaraNam 1

अम्भुज – lotus

उद्भव – prop from

(अम्बॊत्भव) (the person who comes out of the lotus)

विनुतम् – Lord Brahma

अगणित – countless

गुण – virtue

नामम् – name

तुम्बुरु – sage tumburu

नारद – sage naradha

गान – song

विलॊलम् – captivated

अम्बुधि – ocean

शयनम् – recline

आत्मा – soul

अभिरामम् – delightful

CaraNam 2

पाहि – protect

पाण्डव – Pandavas

पक्शम् – side of

कौरव – Kauravas

मध – pride

हरणम् – destroy

बहु – plenty

पराक्रम – valour

पूर्णम् – complete

अहल्या – Ahalya

शाप – curse

भय – fear

निवारनम् – relief/remove

CaraNam 3

सकल – every/all

वॆद – Vedha

विचारम् – enquiry

सर्व- all

जीवन – lives

करम् – anchor/creator

मकर – carp shaped

कुण्डल – ear rings

धर – wear

मदन – handsome

गॊपालम् – cow protector

भक्त – devotees

पॊशक – protect

श्रि पुरन्दर विट्तलम् – Purandara Vittala (pen name ofPurandara Dasa)

Composition in Tamil

பல்லவி

வேங்கடமலைவாழ் வைகுந்த நகர் வாசனே

கமலக்கண்ணனவன் ஒப்புயர்வற்ற புனிதனே

சங்கு சக்கரமுமடன் தூய எண்ணமுடை வடிவனே….வேங்கட

சரணம் 1

ஆம்பல்முளை அயன் வணங்கும்

எண்ணற்ற நற்பண்பின் களஞ்சியமே

தும்புரு நாரத முனி இசை மகிழும்

ஆழிதுயில் உள்ளம் மகிழும் …….வேங்கட

சரணம் 2

ஐவரை அணைத்து கவுரவரின் ஆணவமழித்து

வெகுபல வீரபேராண்மை உடை நிறையோனே

அகலிகையின் தடுப்பருஞ்சாபம் நீக்கோனே …..வேங்கட

சரணம் 3

மறைநூலின் உட்பொருள் ஆராயலாய்

அனைத்துயிரின் ஆதாரமாயும்

மகர குண்டலமணி அழகான ஆநிரைமேயோனே

பக்தர்களை காக்கும் புரந்தர விட்டலமே …..வேங்கடம

Meaning of the composition in English

I pray the

One whose dwelling is Tirupati, whose residence is the city of vaikuNTha, one whose eyes are like lotuses, one who is supremely pure, one who bears a conch and a discuss and whose form is that of pure thought,

One who is worshipped by brahmA ,one who is the storehouse of countless virtues, one who is captivated by the music of sages such as tumburu and nArada, one who reclines in the ocean and is delightful to the soul

Protect me Oh ! The one who took the side of the pANDavas, and one who destroyed of the pride of the kauravas, one who is complete with multiple types of valor/courage/heroism, one who is the cause of the removal of the fear of ahalyA’s curse

One who is the focus of deliberation of all the vEdas, one who is the anchor/creator of all life forms, one who is madana gOpAla, wearing carp-shaped earrings, one who is SrI purandara viTThala, the protector/nourisher of his devotees

Composition in Kannada