Carnatic Music 11- The Dance of the Yuga – Part 2 – Vision through aural route – Thaam theem Tarana Thaam (Blog 1) – Oothukadu Venkata Kavi

இசை – Music – Sensing the Dance through aural medium – Oothukadu Venkata Kavi.

We are now moving into the second dimension of the Dance of the Yuga. We will look at a composition which will provide visual images through the aural route !

Anyone who has the ability to sing or anyone who has the ability to listen to the composition will be able to understand the essence of the dance through rhythmic notes and lyrics. So this blog will only provide the translation of the composition.

Audio Link

This is as old as me (more than 65 years back) when the music industry was at its elementary level of technology in audio engineering. This particular composition was never presented in a classical Carnatic Music Concert in those days and was normally explained in bits & pieces in the traditional Hari Katha Kalakshebam (a musical discourse about a story related to God). Sri. Needamangalam Krishnamoorthy Bhagawathar is credited with the first exposition of this full composition and making it popular and reach out to the masses.

https://www.dropbox.com/s/qzm6d2566jfj1pu/kalinga%20narthana%20thillana%20-%20gambheeranata%20-%20adi%20_%20oothukadu%20venkata%20kavi-B1nLcN-SQdQ.mp3?dl=0

Video Link

This link is from the current generation of young musicians Kuldeep Pai, Sooryagayathri & Rahul Vellal, with the latest technology in audio engineering in the Carnatic Music style.

The Sanskrit Verses

पल्लवि

ताम् धीम् तरन ताम् धिन तकिट

अनुपल्लवि

ताम् धिम् तरन ताम्

धित् तकिट तिकिर् तकिट तधिन्गिणतॊम्

ताम् धिम् तरन ताम्

यमुना तटाक पन्कॆरुहपद

ताकित ताकित सारिसदल नयनायत साहस मॊहित जगतिथ

चरणम्

तामित तज्झम् तक तज्झम् तकतिक तज्झम् ताम्

मत भुजन्ग शिर पाद युग पाणि ध्र्त नधुनि नाद वॆनुरव

गॊपआन्गना कुल व्र्त माधव मधुसूधन हरि सम्मदन

पदनटन तकतकन नतजन परिव्र्त सदय मुद ह्र्दय

निरन्तरानन्द मुख कमला अनन्त नटन्ग पदयुगळा मधु

हरि लहरि मरीचि सगुत मनॊरमणा व्रज द्य्रन्धरा जलद शॊभमान धर

चिग्य्र मुकुल मकुट नील शिकण्डक मॊहनान्ग कालिन्ग नटन

तामित तज्झम् तक तज्झम् तकतिक तज्झम् ताम्

नील मनोहर जाल विभुसन्

निरत जलन्तर भुजन्ग नर्तन

नीरज तडाक अदिक म्रुदुलपद

निकत तर्न्ग तुन्ग तातन्ग

निर्दक निर्दक ताम् तत् ताइ

तक तदिमिधियद तक

ताकिट तकजग धिगिर्जगनन्धम्

तकजग तकजग धिगिर्जगनन्धम्

यमुना तटाक तुन्गतरन्गम्

हिमगरस्निमित यमित सुबान्गम्

इतस् ततस्तर् करुनापान्गम्

यदिवर ह्रुदय सरॊरुहबन्गम्

दिनत तिल्लान दिनत तिल्लान दिनत तिल्लान धिगिर्तकिट तिल्लान

तिलकसिन्दूर अनकस्रिन्गार मदन गम्बीर उरकपन सन्छार

नन्दसुकुमार नवनीत गतिचोर

चन्द मनुहार जलबवविनुतदीर

जयविजयीबव नन्दकुमार

ब्रज्नपरम नन्दकिशोर

कलियनटना नन्दगम्बीर

करुनारसयुग बावसरीर

धीम् त ताम् धीम् ताम् ताइ ()

दिमि तदिमितकिट जनु

जुगुनगु नन्दरि तगुनगु नन्दरि

दिमित ताकु दिमि तदिमितकिटजनु

ब्रज कुमार महिमालन्क

वनमाल पुलन्दा क्रित क्रितादार

जम् तक जम् तक नम् तगुर्रम्()

ताकु जनतरि ततकु जनन्तरि

ताकु जनन्तरि तदिमितकिटजनु ()

अर्पुत नर्दन छित्रिरित मुद्रित विद्यक मुद्भव मरुतमर्पुत

ताकु ()

विदिसुत काल विदिसुत सील गतिसय नील ग्रुदपदलोल (ताकु)

दिमितकित दिमिताक दिमितकित दिमिताक

ताइ तॊम् ताइ दिमितकिट तॊम् ततिकिट तरिकिट (ताकु)

दिमि ति तैय तरिकिट तक ताक जम्

अदिसय सुक म्रुदुपदकर पार्रत जम्

सरस मॊह मुरलिवर नाद

सकल लॊक सम्मॊहन गीत

तरि तजम् तक तरि तजम् तकिट तोन्ग तोन्ग

ताम् ताम् तीम् तै

करकमल द्रुद अभयवरप्रद

ताकु तिन्नन् तक तिन्नन् तक तक ता ताइ तान्ग ता ताइ ता

धिगिरितक तक तिन्नन् तान्ग ताताइ तान्ग ता ताइ ता

कदम् वपिसल्य विलित नूपुर

पदम् जलित क्रुत पादताम्

तिल्लान द्रिग तिल्लान द्रिगद्रिग तिल्लानाकिततॊम्

तन्नन् नन्गिटतोम् तॊम् ताइ तॊम्

तक ताकित तरिकित ताम् दीम् तॊम् ताइ

गजोरग बन्द अर्पुदन्ग सिरशी चलनम् चलनम् द्रुथनम् इदनम् क्रुदनम्

इद छ्हन्द्र वदन्गर कन्जन किब्चित नन्गननम्

वद रद रद दिमि दिमि जुनु जुनु ताम्

ताख तिल्लनक नक बूशन

तकुट तगस् तटाकबुदकर मन्दस्

मिलितकर हर बूशित पद युगला हरि

जयविजयीबव नन्दकुमार

ब्रजजनपरम नन्दकिशोर

कालियनटना नन्दगम्बीर

करुनारसयुग बावसरीर

मदमधुकर मधुपदरळसम नयन

कमकदळचलनमुनिह्रुदय मपि

चॊर जाकरा दयाकरा मुरारि स्रीकर

The next blog will provide the Tamil Translation of this epic composition

Author: prabhusponder

A novice venturing out to explore the meaning of life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s