Narayaneeyam – Dasakam 4 – Sloka 3 – Sense Control

Audio Chanting Link

https://www.dropbox.com/s/1hebsdzd2k39hpl/4-3.mp3?dl=0

Sanskrit Verse

तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मला: ।

इन्द्रियाणि विषयादथापहृत्यास्महे भवदुपासनोन्मुखा: ॥३॥

Transliteration in Tamil

தாரமந்தரநுசிந்த்ய ஸந்ததம் ப்ராணவாயுமபி₄யம்ய நிர்மலா: |

இந்த்₃ரியாணி விஷயாத₃தா₂பஹ்ருத்யாஸ்மஹே ப₄வது₃பாஸநோந்முகா₂: || 3||

Transliteration in English

taaramantaranuchintya santataM praaNavaayumabhiyamya nirmalaaH |

indriyaaNi viShayaadathaapahR^ityaa(a)(a)smahe bhavadupaasanOnmukhaaH || 3

Meaning in Tamil

ஒருங்கிணைந்து உள்மூச்சதனை சீராக்கி, 

ஓதுவேன் மாசிலா தூய மனம் கொண்டு

ஓம்காரம்தனை இடைவிடாது ! ஐம்புலன்

அடக்கி, புலன் மேவிய பொருள் தவிர்த்து,

அமைதிமிகு மனமுடன் ஆயத்தமாவேன்

அடியேன் உனைத் துதிக்க ஆண்டவனே ! 4.3

Meaning in English

O Lord! by regulating my breath through Pranayama and having purified myself I will continuously chant the Pranava (Om) mantra mentally. Thus, withdrawing my senses from the sense objects, and being purified, I will prepare myself for meditation on Thee.

Meaning of the Sanskrit Words

तारम्-अन्तरम्-अनुचिन्त्य	Pranava (Om) in the mind repeating

सन्ततं continuously

प्राण-वायुम्-अभियम्य the breath thus regulating

निर्मला: and being purified

इन्द्रियाणि विषयात्- sense organs from the sense objects

अथ-अपहृत्य then withdrawing

आस्महे (I) we will be

भवत् उपासन-उन्मुखा: for meditating on Thee, prepared

Dandapani Pancharathnam – Adi Kruthigai Special

Introduction

Jagadguru Saccidānanda Śivābhinava Nṛsimha Bhārati Mahāswāmiji, (referred as Nṛsimha Bhārati Mahāswāmiji henceforth) was 33rd Jagadguru in the unbroken chain of Ācāryas of Śrīngeri Śrī Śāradā Peetham, one of the foremost of the Mutt’s established by Śrḹ Śaṇkara Bhagavatpāda.

Jagadguru Śrī Śrī Saccidānanda Śivābhinava Nṛsimha Bhārati Mahāswāmiji, embellished the sacred peetham from 1879 to 1912. He is adorned as Śrī ‘Abhinava Śhankarā’, a spiritual reincarnation of the great saint Śrī Śaṇkara Bhagavatpāda.

Bhakthisudha Tarangini is a brainchaild of Nṛsimha Bhārati Mahāswāmiji comprising various poetic compositions which was published by his earnest disciple Śrī. T.S. Balasubrahmanya Iyer in the year 1913.

Bhakthisudha Tarangini is a voluminous work. Like the great Śrī Śaṇkara Bhagavatpāda, Śrī Nṛsimha Bhārati Mahāswāmiji composed many stotras in praise of various Gods and Goddesses at various Shrines throught India. This book is a collection of 170 stotras of different dieties categorised as follows- Ganesha stotras, Devi stotras, Guru stotras, Vishnu, Shiva and Vedanta stotras.

Here is one on Lord Subramanya. Lord Subramanya is also known as Dandapani. This Sloka is a Pancharathna Mala and has five verses.

Audio Link

https://www.dropbox.com/s/o2mmlja9a8rmtte/Dhandabani%20Pancharatnam–6-9hytAdaA.mp3?dl=0

Sanskrit Verse

॥ श्रीदण्डपाणिपञ्चरत्नम् ॥

चण्डपापहरपादसेवनं गण्डशोभिवरकुण्डलद्वयम् ।
दण्डिताखिलसुरारिमण्डलं दण्डपाणिमनिशं विभावये ॥ १॥

कालकालतनुजं कृपालयं बालचन्द्रविलसज्जटाधरम् ।
चेलधूतशिशुवासरेश्वरं दण्डपाणिमनिशं विभावये ॥ २॥

तारकेशसदृशाननोज्ज्वलं तारकारिमखिलार्थदं जवात् ।
तारकं निरवधेर्भवाम्बुधेर्दण्डपाणिमनिशं विभावये ॥ ३॥

तापहारिनिजपादसंस्तुतिं कोपकाममुखवैरिवारकम् ।
प्रापकं निजपदस्य सत्वरं दण्डपाणिमनिशं विभावये ॥ ४॥

कामनीयकविनिर्जिताङ्गजं रामलक्ष्मणकराम्बुजार्चितम् ।
कोमलाङ्गमतिसुन्दराकृतिं दण्डपाणिमनिशं विभावये ॥ ५॥

इति श‍ृङ्गेरि श्रीजगद्गुरु श्रीसच्चिदानन्द-शिवाभिनव-नृसिंहभारती-स्वामिभिः विरचितं श्रीदण्डपाणिपञ्चरत्नं सम्पूर्णम् ।

Transliteration in English

Chanda Paapahara Paadhasey Vanam

Kanda Sohpi Vara Kundala Thvayam

Thandi Thaa Gila Suraari Mandalam

Dhandapaani Mani Mum Vibaavaye

Kaala Kaala Thanujam Krupaa Layam

Baala Chandhra Vilasaja Jada adharam

Seyla Dhootha Sisu Vaasa Reyswaram

Dhandapaani Mani Mum Vibaavaye

Thaara Kaeysa Sathrusaa Nanoh Jvalam

Thaara Kaari Magilaarth Thaththam Javaath  

Thaarakam Niravatheyr Pavaam Putheyr

Dhandapaani Mani Mum Vibaavaye

Thaapa Haari Nija Paadha Samsthu Thim

Kohba Kaama Mugha Vairi Vaarakam

Paaraa pagam Nija Padhasya Sathvaram

Dhandapaani Mani Mum Vibaavaye

Kaama Neeya Kavi Nir Jithaan Gajam

Raama Lakshmana Karaam Bujaarch Chitham

Kohma Laanga Madhi Sundha Raakrudhim

Dhandapaani Mani Mum Vibaavaye

Transliteration in Tamil

சண்ட³-பாப-ஹர-பாத³ஸேவநம்ʼ
க³ண்ட³-ஶோபி⁴-வர-குண்ட³ல-த்³வயம் ।
த³ண்டி³தாகி²ல-ஸுராரி-மண்ட³லம்ʼ
த³ண்ட³பாணிமநிஶம்ʼ விபா⁴வயே ॥ 1॥

காலகால-தநுஜம்ʼ க்ருʼபாலயம்ʼ
பா³லசந்த்³ர-விலஸஜ்ஜடாத⁴ரம் ।
சேலதூ⁴த-ஶிஶுவாஸரேஶ்வரம்ʼ
த³ண்ட³பாணிமநிஶம்ʼ விபா⁴வயே ॥ 2॥

தாரகேஶ-ஸத்³ருʼஶாநநோஜ்ஜ்வலம்ʼ
தாரகாரிமகி²லார்த²த³ம்ʼ ஜவாத் ।
தாரகம்ʼ நிரவதே⁴ர்ப⁴வாம்பு³தே⁴ர்-
த³ண்ட³பாணிமநிஶம்ʼ விபா⁴வயே ॥ 3॥

தாபஹாரி-நிஜபாத³-ஸம்ʼஸ்துதிம்ʼ
கோப-காம-முக²-வைரி-வாரகம் ।
ப்ராபகம்ʼ நிஜபத³ஸ்ய ஸத்வரம்ʼ
த³ண்ட³பாணிமநிஶம்ʼ விபா⁴வயே ॥ 4॥

காமநீயக-விநிர்ஜிதாங்க³ஜம்ʼ
ராம-லக்ஷ்மண-கராம்பு³ஜார்சிதம் ।
கோமலாங்க³மதிஸுந்த³ராக்ருʼதிம்ʼ
த³ண்ட³பாணிமநிஶம்ʼ விபா⁴வயே ॥ 5॥

Meaning in Tamil

அடிபணியும் எளியாரின் கொடிய வினை தீர்க்கும்

இருகன்னமொளிர் எழில் குண்டலங்கள் அணி

வின்னவர் பகை அசுரபடைதனை அடக்கிடும்

தண்டபாணியை, துதித்திடுவேன் இடையறாது. 1.

காலகாலனின் குமரன், கருணாலயன்,

இளம்பிறை முடி அணி ஈசனின்

பிரதிநிதியாய் எழுந்தருள் இளையோன்

தண்டபாணியை, துதித்திடுவேன் இடையறாது. 2.

நாண்மீனரசன் சந்திரனின் ஒளிஎழில் முகத்தோன்,

தாரகன்தனை வென்ற, வேண்டியதை தந்திடுவோன்

ஆழ்கடலாம் பிறவிதனை தோணியென கடத்திடும்

தண்டபாணியை, துதித்திடுவேன் இடையறாது. 3.

வேண்டியோர் மனதின் வேட்கை தணித்திடுவோன்

வெகுளி அவாதனை வீரிய பகையென விரட்டிடுவோன்

விரைவினிலே வீடுபேறு பெற்றிடச் செய்திடுவோன்

தண்டபாணியை, துதித்திடுவேன் இடையறாது. 4.

காமனை வென்ற கரவேல் எழிலழகன்

ராம லக்குவ கரங்கள் போற்றிய குமரன்

மென்மை மேவிய எழில் திருமேனியன்

தண்டபாணியை, துதித்திடுவேன் இடையறாது. 5.

Meaning in English

I pray continuously Lord Dandapani, who destroys the cruel sins of the devotees; who wears earrings which makes the two cheeks glitter; who punishes the Asuras who are the enemies of the Devas.

I pray continuously Lord Dandapani, who is the son of the killer of Yama; who is the temple of mercy; who sports  a matted hair decorated by the crescent moon and who is the representative (svarupa) of Lord Siva.

I pray continuously Lord Dandapani, who has a great luster similar  to moon, the lord of stars, who is the enemy  of Tharaka , who speedily grants the wealth sought by devotees, and who helps us to cross the deep sea of life cycles (samsara) like a boat .

I pray continuously Lord Dandapani, who destroys all the  worries of the true  devotees, who helps us to destroy our true enemies viz., anger  and passion, and who is the one who helps us to reach his abode quickly.

I pray continuously Lord Dandapani, who is the destroyer of the Cupid and is handsome Himself, who is worshipped with hands folded by Lord Ram and Lakshman and who has tender and elegant looking form.

References

1. https://www.anantaajournal.com/archives/2017/vol3issue2/PartC/3-2-35-353.pdf

2. https://archive.org/details/Works_of_Nrisimha_Bharati_Swami_Bhakti_Sudha_Tarangini_-_Sri_Vani_Vilas_1913/page/n46/mode/2up

Narayaneeyam – Dasakam 4 – Sloka 2 – External control

Introduction

Self control and purity of Body/Mind (“Yama and Niyama”) are the “sine qua non” for beginning Ashtanga Yoga. This is followed by correct postures (“aasanaas”).

After seeking the Divine Grace, Bhattathri outlines these steps in Sloka 2 of Dasakam 4 of Sriman Narayaneeyam.

சுய கட்டுப்பாடு மற்றும் உடல்/மனத்தின் தூய்மை (“யமா மற்றும் நியமா”) – இவை இரண்டும், அட்டசித்தி (அஷ்டாங்க) யோகத்தின் முதல் படிகள். இதைத் தொடர்ந்து சரியான “ஆசனங்கள்”.

ஸ்ரீமன் நாராயணீயத்தின் தசகம் 4, முதல் ஸ்லோகத்தில் தெய்வீக அருளை வேண்டிய பிறகு, இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில், பட்டத்திரி இந்த வழிமுறைகளை கோடிட்டுக் காட்டுகிறார்.

Audio Chanting Link

https://www.dropbox.com/s/o40ilbnaouoahbr/4-2.mp3?dl=0

Sanskrit Verse

ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमैराप्लवादिनियमैश्च पाविता: ।

कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्परा: ॥२॥

Transliteration in Tamil

ப்₃ரஹ்மசர்யத்₃ருட₄தாதி₃பி₄ர்யமைராப்லவாதி₃நியமைஶ்ச பாவிதா: | 

குர்மஹே த்₃ருட₄மமீ ஸுகா₂ஸநம் பங்கஜாத்₃யமபி வா ப₄வத்பரா: || 2||

Transliteration in English

brahmacharya dR^iDhataadibhiryamairaaplavaadi niyamaishcha paavitaaH | 

kurmahe dR^iDhamamii sukhaasanaM pankajaadyamapi vaa bhavatparaaH ||2

Meaning in Tamil

ஈரைது இயமமுடன் தன்னடக்கநிலைபூண்டு

அனுதின நியமமுடன் தூயநிலை அடைந்து


சுக, கமல ஆசனங்கள் புரிந்து உனை துதித்து


உளம் உன்னில் நிறுத்திடுவாம் உலகுய்வோனே! 4.2

Meaning in English

O Lord!I (we all (the devotees) will strictly follow the discipline of Yama (self control) by practice of Brahmcharya etc. and also the discipline of Niyama (rules of right conduct) through routines of daily bath etc. and attain purity of body and mind. I (we) will then practice steady postures (Asanaa) like Sukhaasanaa and Padmaasanaa etc. for meditating on Thee.

Meaning of the Sanskrit Words

ब्रह्मचर्य-ढृढता-आदिभि:-यमै:-	through the observances of disciplines of self control like strict continence etc.

आप्लव-आदि-नियमै:-च and daily bath like rules of right conduct

पाविता: purified thus

कुर्महे (I) we shall practice

दृढम्-अमी firmly, these

सुखासनम् the sukhasana

पङ्कज-आद्यम्-अपि वा or the lotus poses etc.

भवत्-परा: for meditation on Thee

The “Avatar” – Lord Rama – Mangala Charan Sloka

Avatar – An introduction

The term Avatāra (अवतार) in Sanskrit means 1) Descent, alighting; descending or going down into; 2) Form, manifestation; 3) Descent of a deity upon earth, incarnation in general. 

The Vedas, the Puranas, the Epics and the Bhagavadgita acknowledge the incarnations of Vishnu as an essential and important function of creation to ensure the order and regularity of the worlds and keep the chaos and demonic forces under control.

An incarnation of God is also different in many respects from a manifestation (vibhuti) or an aspect (amsa) of God. Practically, everything is a manifestation of God. A manifestation may or may not be aware of its divine nature. Its purpose may be limited in scope and influence, and it may represent only some qualities or aspects of God such as his knowledge, intelligence, power, wealth, beauty, aura, grace, etc. Secondly, a manifestation of God may happen with or without a form, not necessarily upon earth, whereas an incarnation always happens upon earth and in corporeal form only.

Technically, all living beings are incarnations of God only, since the soul or the Self is an aspect of Brahman and identical to him in all aspects. However, there is a fundamental difference. The incarnations of God are full-fledged. He manifests all his power and knows inherently his divine purpose upon earth. In contrast, the living beings are subject to the impurities of egoism, delusion and attachments.
With the above introduction, let us now study a wonderful Sloka which depicts the qualities of Lord Rama, the seventh Avatar of Lord Vishnu.

Audio Link

Pl. Listen to a wonderful recitation of the Sloka by the young Carnatic Musician Sri. Ashwath Narayanan in Ragamalika as a Virutham (approx 9 mts).

https://www.dropbox.com/s/aivahjx5pd8fbdd/Ashwath%20Narayanan_%20Virutham%20in%20Ragamalika-Z_SeucDJzrc.mp3?dl=0

Sanskrit Verse

शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं

ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम्‌।

रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं

वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌॥

English Transliteration

SAntaM SaSvatam apramEyaM anaghaM nirvANa SAntipradaM

brahmASambhuphaNIndra sEvyaM aniSaM vEdAnta vEdyaM vibhuM !

rAmAkhyaM jagdISvaraM suraguruM mAyAmanuSyaM hariM

vandEhaM karunAkaraM raghuvaraM bhUpAlacUDAmaNiM !!

Meaning in Tamil

அமைதியின் ஆதியாய், 

அழிவிலா அறிவாய்,

அளவிலா ஆனந்தமாய்,

மாசிலா மறையோனாய்,

முழுமையும் முக்தியும் தரும்

மூவரும் போற்றிடும் முதல்வனாய்

மறை புகட்டும் பரம்பொருளாய்

பாராளும் வேந்தனாய்,

உலகோரின் ஆசானாய்,

மாயவனால் மனிதனாக அவதரித்த

ராமனே ! கருணைக்கடலே !

பணிந்திடுவேன் உன்பாதம்

ரகு குல நாயகனே,

மன்னவரில் மாணிக்கமே !

Meaning in English

1. SAntaM SaSvatam apramEyaM anaghaM - him, the embodiment of tranquility, the eternal one, the causeless one, sinless one.  

2. nirvANa SAntipradaM - him who confers liberation and peace.

3. brahmAviShNu phaNIndra sEvyaM aniSaM - the lord to whom Brahma, Vishnu and Shiva offer service.

4. vEdAnta vEdyaM vibhuM - the one knowable through Vedas, the Cosmic one.

5. rAmAkhyaM jagdISvaraM suraguruM mAyAmanuSyaM hariM - named Rama, the lord of the world, the preceptor of gods, the one incarnated by Hari as a man as an act of Maya.

6. vandEhaM karunAkaraM - I bow down to him, the ocean of mercy.

7. raghuvaraM bhUpAlacUDAmaNiM - the scion of Raghus, and a crest jewel among kings.