ஆறு மனமே ஆறு – The six tenets of Sankara

Atma Shatakam known as Nirvana Shatakam written by Adi Sankaracharya is the core of the Advaita (Non duality) philosophy. My earlier blogs on this, provided the meanjng of the Sanskrit words and the translations in Tamil. Here is a consolidation of the same in a video form.

NIRVANA SHATAKAM (ATMA SHATAKAM) Verse 6

Sanskrit Verse

अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो

विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्

चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः

चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥६॥

English Transliteration

Aham Nirvikalpo Niraakaara-Ruupo

Vibhu-Tvaacca Sarvatra Sarve[a-I]ndriyaannaam |

Na Caa-Sanggatam Naiva Muktirna Meyah

Cid-aananda-ruupah Shivo[a-A]ham Shivo[a-A]ham ||6||

Meaning of the Sanskrit Words

निर्विकल्पो (Nirvikalpo): Without any Variation

निराकाररूपो (Niraakaara-Ruupo): Nature of Formless

रूप (Ruupa) = Form, Nature

विभुत्वाच्च (Vibhu-Tvaacca): Existing as the substratum

विभू (Vibhuu) = Existing

त्वच् (Tvac) = Cover

सर्वत्र (Sarvatra): Everywhere

सर्वेन्द्रियाणाम् (Sarva-Indriyaannaam): Everyone’s Sense Organs

सर्व (Sarva) = All

इन्द्रिय (Indriya) = Sense Organ

चासङ्गतं (Ca-Aasanggatam): And Attachment

च (Ca) = And

आसङ्ग (Aasangga) = Clinging, Attachment

मुक्तिर्न (Muktirna): Neither Freedom

मुक्ति (Mukti) = Freedom, Liberation

न (Na) = Not

मेयः (Meyah): Measurable

चिदानन्दरूपः (Cid-Aananda-Ruupah): Nature of Blissful Consciousness

चित् (Cit) = Consciousness

आनन्द (Aananda) = Bliss

रूप (Ruupa) = Nature

शिवोऽहम् (Shiva-Aham): I am Shiva, the Blissful Consciousness

शिव (Shiva) = signifying Consciouness

अहम् (Aham) = I

Meaning of the Verse

6.1: I am Without any Variation, and Without any Form,

6.2: I am Present Everywhere as the underlying Substratum of everything, and behind all Sense Organs,

6.3: Neither do I get Attached to anything, nor get Freed from anything,

6.4: I am the Ever Pure Blissful Consciousness; I am Shiva, I am Shiva, The Ever Pure Blissful Consciousness

6. I have neither dualities nor shape or form; I am present everywhere (omnipresent) and pervade all the senses; I am always equanimous; I am neither liberation nor bondage; I am of the nature of Pure Consciousness-Bliss-Absolute, I am Shiva, I am (verily) Shiva.

Meaning in Tamil

வரையில்லோன் வடிவமுமில்லோன் யான்

உட்கூறென நீக்கமற நிறை ஐந்தவித்தோன் யான்

பற்றேதும் எனக்கில்லை வீடுபேறேதுமெனக்கில்லை

உள்உணர்வின் பேரின்ப வடிவான சிவமே யான் சிவமே யான்

NIRVANA SHATAKAM (ATMA SHATAKAM) Verse 5

Sanskrit Verse

मृत्युर्न शङ्का मे जातिभेदः

पिता नैव मे नैव माता जन्मः

बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यं

चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥५॥

English Transliteration

Na Mrtyur-Na Shangkaa Na Me Jaati-Bhedah

Pitaa Naiva Me Naiva Maataa Na Janmah |

Na Bandhurna Mitram Gurur-Na-Iva Shissyam

Cid-Aananda-Ruupah Shivo[a-A]ham Shivo[a-A]ham ||5||

Meaning of the Sanskrit Words

मृत्यु (Mrtyu) = Death

न (Na) = Not

शङ्का (Shangkaa): Apprehension, Fear

जाति (Jaati) = Caste or Creed

भेद (Bheda) = Distinction

पिता (Pitaa): Father

माता (Maataa): Mother

जन्मः (Janmah): Birth

बन्धु (Bandhu) = Relation

न (Na) = Not

मित्रं (Mitram): Friend

गुरु (Guru) = Guru or Spiritual Preceptor

न (Na) = Not

इव (Iva) = In the same manner

शिष्यं (Shissyam): Disciple

चित् (Cit) = Consciousness

आनन्द (Aananda) = Bliss

रूप (Ruupa) = Nature

शिव (Shiva) = signifying Consciouness

अहम् (Aham) = I

Meaning of the Verse

5.1: Neither am I bound by Death and its Fear, nor by the rules of Caste and its Distinctions,

5.2: Neither do I have Father and Mother, nor do I have Birth,

5.3: Neither do I have Relations nor Friends, neither Spiritual Teacher nor Disciple,

5.4: I am the Ever Pure Blissful Consciousness; I am Shiva, I am Shiva,

The Ever Pure Blissful Consciousness.

5. I have no apprehension of death; neither do I have any distinction of caste (or creed); I have neither father, nor mother, nor (even) birth; neither friend nor kith and kin; neither teacher (guru) nor disciple; I am of the nature of Pure Consciousness-Bliss-Absolute, I am Shiva, I am (verily) Shiva.

Meaning in Tamil

மரணமும் மரணபயமும் சாதியும் மதமும் எனை வரையறைவதில்லை

தந்தையும் தாயும் எனக்கில்லை இப்புவியில் பிறப்பும் எனக்கில்லை

உற்றாரும் உறவினரும் எனக்கில்லை ஆசானும் சீடனும் எனக்கில்லை

உள்உணர்வின் பேரின்ப வடிவான சிவமே யான் சிவமே யான்

NIRVANA SHATAKAM (ATMA SHATAKAM) Verse 4

Verse 4

पुण्यं पापं सौख्यं दुःखं

मन्त्रो तीर्थं वेदा यज्ञाः

अहं भोजनं नैव भोज्यं भोक्ता

चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥४॥

English Transliteration

Na Punnyam Na Paapam Na Saukhyam Na Duhkham

Na Mantro Na Tiirtham Na Vedaa Na Yajnyaah |

Aham Bhojanam Naiva Bhojyam Na Bhoktaa

Cid-Aananda-Ruupah Shivo[a-A]ham Shivo[a-A]ham ||4||

Meaning of the Sanskrit Words

पुण्यं (Punnyam): Merits

पापं (Paapam): Sins

सौख्यं (Saukhyam): Worldly Joy

सुख (Sukha) = Worldly Joy

दुःखं (Duhkham): Worldly Sorrow

मन्त्रो (Mantro): Sacred Hymns

तीर्थं (Tiirtham): Sacred Place, Pilgrimage

वेदा (Vedaa): Sacred Scriptures

यज्ञाः (Yajnyaah): Sacrificial Offerings

अहं (Aham): I

भोजनं (Bhojanam): Enjoyment or Experience

भोज्यं (Bhojyam): Object to be Enjoyed or Experienced

भोक्ता (Bhoktaa): Enjoyer or Experiencer

चिदानन्दरूपः (Cid-Aananda-Ruupah): Nature of Blissful Consciousness

चित् (Cit) = Consciousness

आनन्द (Aananda) = Bliss

रूप (Ruupa) = Nature

शिवोऽहम् (Shiva-Aham): I am Shiva, the Blissful Consciousness

शिव (Shiva) = signifying Consciouness

अहम् (Aham) = I

Meaning of the Verse

4.1: Neither am I bound by Merits nor Sins, neither by Worldly Joys nor by Sorrows,

4.2: Neither am I bound by Sacred Hymns nor by Sacred Places, neither by Sacred Scriptures nor by Sacrifies,

4.3: I am Neither Enjoyment (Experience), nor an object to be Enjoyed (Experienced), nor the Enjoyer (Experiencer),

4.4: I am the Ever Pure Blissful Consciousness; I am Shiva, I am Shiva, The Ever Pure Blissful Consciousness.

4. Neither virtue (punyam) nor sin (papam) nor happiness nor sorrow; nor a holy chant nor a holy place of pilgrimage nor Veda nor sacrifice; I am neither enjoyment, nor enjoyable object, nor the enjoyer; I am of the nature of Pure Consciousness-Bliss Absolute, I am Shiva, I am (verily) Shiva.

Meaning in Tamil

பாவ புண்ணியம் இன்ப துன்பம் எனக்கில்லை

பாசுரமும் திருத்தலமும் மறைநூலும் வேள்வியும் எனக்கில்லை

பலன் நுகர்வும், நுகர்வதும், நுகர்வோனும் நானில்லை

உள்உணர்வின் பேரின்ப வடிவான சிவமே யான் சிவமே யான்

NIRVANA SHATAKAM (ATMA SHATAKAM) Verse 3

Verse 3

मे द्वेषरागौ मे लोभमोहौ

मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः

धर्मो चार्थो कामो मोक्षः

चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥३॥

English Transliteration

Na Me Dvessa-Raagau Na Me Lobha-Mohau

Mado Naiva Me Naiva Maatsarya-Bhaavah |

Na Dharmo Na Ca-Artho Na Kaamo Na Mokssah

Cid-Aananda-Ruupah Shivo[a-A]ham Shivo[a-A]ham ||3||

Meaning of the Sanskrit Words

मे (Me): Relates to Me

द्वेषरागौ (Dvessa-Raagau): Hatred or Attachment

द्वेष (Dvessa) = Hatred

राग (Raaga) = Passion, Affection

लोभमोहौ (Lobha-Mohau): Greed or Infatuation

लोभ (Lobha) = Greed

मोह (Moha) = Infatuation

मदो (Mado): Pride, Arrogance, Passion

मद (Mada) = Pride, Arrogance, Passion

नैव (Na-Iva): Not Indeed

न (Na) = Not

इव (Iva) = Indeed

मात्सर्यभावः (Maatsarya-Bhaava): Feeling of Jealousy

मात्सर्य (Maatsarya) = Jealousy

भाव (Bhaava) = Feeling

धर्मो (Dharmo): Righteousness

धर्म (Dharma) = Righteousness

चार्थो (Ca-Artha): And Wealth

च (Ca) = And

अर्थ (Artha) = Wealth

कामो (Kaamo): Desire

काम (Kaama) = Desire

मोक्षः (Mokssah): Liberation

चिदानन्दरूपः (Cid-Aananda-Ruupah): Nature of Blissful Consciousness

चित् (Cit) = Consciousness

आनन्द (Aananda) = Bliss

रूप (Ruupa) = Nature

शिवोऽहम् (Shiva-Aham): I am Shiva, the Blissful Consciousness

शिव (Shiva) = signifying Consciouness

अहम् (Aham) = I

Meaning of the Verse

3.1: Neither do I have Hatred, nor Attachment, Neither Greed nor Infatuation,

3.2: Neither do I have Pride, nor Feelings of Envy and Jealousy,

3.3 I am Not within the bounds of Dharma (Righteousness), Artha (Wealth), Kama (Desire) and Moksha (Liberation) (the four Purusarthas of life),

3.4: I am the Ever Pure Blissful Consciousness; I am Shiva, I am Shiva, The Ever Pure Blissful Consciousness.

3. I have neither aversion nor attachment, neither greed nor delusion; I have neither arrogance nor jealousy; I have no duty (to perform) nor any wealth (to acquire); neither desire nor liberation; I am of the nature of Pure Consciousness-Bliss Absolute, I am Shiva, I am (verily) Shiva

Notes: Greed, delusion, pride and jealousy together with lust and anger constitute shad ripu (also called ari shad varga), the six-fold internal enemies of a human being. Dharma (righteousness), artha (wealth), kama (desire), and moksha (liberation) are together known as purusharthas, the four objectives of a human being.

Meaning in Tamil

விருப்பு வெருப்பெனக்கில்லை பேரவாவும் காமமும் எனக்கில்லை

இறுமாப்பு ஆணவம் காழ்ப்புணர்வும் யான் கொண்டதில்லை –

நான்வாழ் இலக்காம் நேர்மை செல்வம் இன்பம் முக்திதனின் வரையெனக்கில்லை

உள்உணர்வின் பேரின்ப வடிவான சிவமே யான் சிவமே யான்

NIRVANA SHATAKAM (ATMA SHATAKAM) Verse 2

Verse 2

प्राणसंज्ञो वै पञ्चवायुः

वा सप्तधातुः वा पञ्चकोशः

वाक्पाणिपादं चोपस्थपायु

चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥२॥

English Transliteration

Na Ca Praanna-Samjnyo Na Vai Pan.ca-Vaayuh

Na Vaa Sapta-Dhaatuh Na Vaa Pan.ca-Koshah |

Na Vaak-Paanni-Paadam Na Copastha-Paayu

Cid-Aananda-Ruupah Shivo[a-A]ham Shivo[a-A]ham ||2||

Meaning of the Sanskrit Words

प्राणसंज्ञो (Praanna-Samjnyo): The Vital Breath

प्राण (Praanna) = The vital Breath

संज्ञो (Samjnyo) = Conscious of

वै (Vai): Or

पञ्चवायुः (Pan.ca-Vaayuh): The Five Vital Air

पञ्च (Pan.ca) = Five

वायु (Vaayu) = Vital Airs

वा (Vaa): Or

सप्तधातुः (Sapta-Dhaatuh): The Seven Ingredients [of the body]

सप्त (Sapta) = Seven

धातु (Dhaatu) = Ingredient

पञ्चकोशः (Pan.ca-Koshah): The Five Sheaths [of the gross and subtle body]

पञ्च (Pan.ca) = Five

कोश (Kosha) = Sheath

वाक्पाणिपादं (Vaak-Paanni-Paadam): Speech, Hand and Foot

वाच् (Vaac) = Speech

पाणि (Paanni) = Hand

पाद (Paada) = Foot

चोपस्थपायु (Copastha-Paayu): The organ of Excretion

चुप् (Cup) = Move

पायु (Paayu) = Organ of Excretion, Anus

चिदानन्दरूपः (Cid-Aananda-Ruupah): Nature of Blissful Consciousness

चित् (Cit) = Consciousness

आनन्द (Aananda) = Bliss

रूप (Ruupa) = Nature

शिवोऽहम् (Shiva-Aham): I am Shiva, the Blissful Consciousness

शिव (Shiva) = signifying Consciouness

अहम् (Aham) = I

Meaning of the Verse

2.1: Neither am I the Vital Breath, nor the Five Vital Airs,

2.2: Neither am I the Seven Ingredients (of the Body), nor the Five Sheaths (of the Body),

2.3: Neither am I the organ of Speech, nor the organs for Holding ( Hand ), Movement ( Feet ) or Excretion,

2.4: I am the Ever Pure Blissful Consciousness; I am Shiva, I am Shiva, The Ever Pure Blissful Consciousness.

2. I am not indicated by prana, nor the five-fold vital airs nor the seven elements (sapta dhatuh) of the body, nor the five sheaths; nor the organs of speech, nor hand, nor leg; and not generative or excretory organs, I am of the nature of Pure Consciousness-Bliss-Absolute, I am Shiva, I am (verily) Shiva. 

Notes: Five vital airs are : Prana (controls respiratory system), Apana (controls excretory system), Vyana (controls circulatory system); Samana (controls digestive system), and Udana (controls ejection of the prana from the physical body). Seven basic elements (sapta dhatuh) consist of: skin, flesh, fat, bone, blood, bone marrow, and semen. Five sheaths (pancha kosha) are believed to veil our understanding of the atman include, in order from gross (outer most) to the subtle (inner most): annamaya kosha (food sheath); pranamaya kosha (vital air sheath);manomaya kosha (mind sheath); vijnanamaya kosha (intellectual sheath); and anandamaya kosha (bliss sheath).

Meaning in Tamil

உள்உயிர்மூச்சும் யானில்லை

உயிர்காக்கும் ஐவகை ஆவியும் யானில்லை

உடல் ஏழு மூலமும் யானில்லை

உயிர்மேவும் ஐவுறையும் யானில்லை

உடலொட்டிய ஐம்பொறியும் யானில்லை

உள்உணர்வின் பேரின்ப வடிவான சிவமே யான் சிவமே யான்

PRELUDE TO NIRVANA SHATAKAM

Before we start exploring Nirvana Shatakam and look at the answers to the vital question of “ Who am I?”, it is essential for us to understand what am I made of, what do I do and what is beyond me. To my limited knowledge, there cannot be a more deeper analysis to these questions than by the Saints & Philosophers of Hindu Religion. One needs a lifetime to understand the material available in the religion. I will definitely restate again and again that I am a novice in this field of philosophy (“Vedanta”) and can only skim at the surface without any deep understanding. Yet from this ocean of information and knowledge I will venture out and reproduce one approach advocated by the legendary Swami Chinmayananda (http://www.chinmayamission.com) which helps me in the process of understanding myself.

BMI Chart

Interpretation of Symbols :

The Symbol of Truth

Om 

viewed through the veil of

Vasanas 

Expresses through the instruments of:

the Body (B), Mind (M), Intellect (I)

As the individual entity or ego:

the Perceiver (P), Feeler (F), Thinker (T) 

In the world of:

Objects (O), Emotions (E), and Thoughts (T). 

I – The person

Here is how the Swamiji helps us in Understanding Ourselves (Our Personality). When we say “experience” we are looking at three fundamental factors:

1. the experiencer (the subject)

2. the object of experience (the object)

3. the relationship between the two, the experiencing (the act)

The Individual as an experiencer (PFT) is the subject who gains experiences of the world (OET) through the instruments of experiencing (BMI). Through the body, the person experiences the world of objects; through the mind, one experiences the world of emotions, and through the intellect, the world of ideas.

When the subject identifies with the intellect, he becomes the thinker, experiencing the world of thoughts and ideas; when identified with the mind he becomes the feeler, experiencing the world of emotions and feelings; and when identified with the body, he becomes the perceiver, experiencing the world of objects.

Therefore each individual acts out the various roles of a perceiver, feeler, and thinker as he seeks his happiness in the world of objects, emotions, and thoughts.

In every experience in life, man contacts the world through the media of four constituent entities in him. They are his body, mind, intellect, and the Consciousness, symbolized by the symbol Om, which is the Life Principle in him. 

Now let us have an idea of what these elements are as explained by the Swamiji.

Body, Mind, Intellect:

“ The physical body (பிண்டம்) is solid matter, the densest aspect of the human personality. It contains five organs of perception (ஞானேந்திரியம்) and the five organs of action (கர்மேந்திரியம்). The size and shape of the body differ from individual to individual, but the essential ingredients and the functions of the organs are common to all.

The variable factor in man is the mind and intellect equipment. The mind is the seat of impulses and feelings, and it is common to all living creatures. Animals also possess a mind. It all boils down to how one applies the mind.

Human being alone has the capacity to discriminate and analyze his/her feelings as and when they arise. He/She alone can allow his/her actions to be guided and directed by his/her power of discrimination instead of being driven and carried away by momentary impulses and feelings. This faculty of discrimination, this power of judgment, this capacity to discern what is to be done and what is to be avoided, is the function of the intellect.

Vasanas:

The quality and textures of the mind and intellect equipment differ from one individual to another, depending upon one’s inherent and innate tendencies or inclinations, which are called vasanas.

Vasanas create desires in the intellect; desires produce thoughts in the mind, and thoughts manifest in the form of actions at the level of the physical body. Desires, thoughts and actions are, therefore, only manifestation of vasanas in the respective individual. Each one of us thus becomes a helpless statement of our past though this impulse of vasanas.

(Note: How did we get these Vasanas in oneself? This is a separate subject by itself. For this particular blog I would just compare Vasanas to the Residual Magnetism in a material.)

Om, the Symbol of Truth:

In the ultimate analysis, the whole aim of living for a human being is to condition the body, mind and intellect to ensure that the vasanas are transcended in order for us to regain our true nature. At this individual level, when the vasanas are completely transcended, the Self manifests of its own accord. Only then does man know his true birthright. At the Individual level, this Self is called an Atman and at the level of the cosmic totality, this Divine Self called Om, the Life Principle, is called the Brahman.

The Ground Reality:

Due to our vasanas and the consequent desires, agitations, and actions, we are ignorant of this Divine Self. Therefore, we identify with our body, mind, and intellect and their limitations. An individual is the Self as though contaminated by this ignorance. The only method for regaining one’s true nature is to vigilantly and ceaselessly divert one’s mind and intellect away from preoccupation with objects, emotions, and thoughts and direct it to an awareness of the divine Self”. (Material Courtesy – Chinmaya Mission).

How do I proceed?

This is the essence of Spirituality. The paths that we take to get rid of this ignorance are the path of knowledge (Gnana) , the path of devotion (Bhakthi) and the path of action (Karma). These three paths are not independent and are seamlessly integrated. At this point I will quote the blog I wrote on May 17, 2019, about Knowledge and Devotion as part of my attempt to write in Tamil, Adi Sankara’s Sivananda Lahari. In that blog I quoted the eminent Indian Scholar C. Rajagopalachari. He brings out the integration of the three yogas beautifully by saying “ When intelligence matures and lodges securely in the mind, it becomes wisdom. When wisdom is integrated with life and issues out in action, it becomes bhakti. Knowledge, when it becomes fully mature, is bhakti. If it does not get transformed into bhakti, such knowledge is useless tinsel. To believe that gnyaana and bhakti, knowledge and devotion, are different from each other, is ignorance”.

Nearly a year later I am fortunate to attempt to write in Tamil, the philosophical treatise in Vedhanta by Adi Sankara called Nirvana Shatakam. Understanding the simple concepts outlined by the Swamiji will help us unravel the truths brought out by Adi Sankara

Verses will start from the next blog.