Aditya Hrudayam – செங்கதிரோன் இதயம்

Here is a “iPhone photographic” salute.

வையம் தகளியாய்
வார்கடலே நெய்யாக
வெய்யக் கதிரோன் விளக்காக
செய்ய சுடர் ஆழியான் அடிக்கே
சூட்டினேன் சொல் மாலை
இடர் ஆழி நீங்குகவே என்று

பொய்கை ஆழ்வார்
காசினி இருளை நீக்கும் கதிரொளியாய் எங்கும் 
பூசலை உலகோர் போற்ற புசிப்போடு சுகத்தை நல்கும்
வாசி ஏழுடைய தேர் மேல் மகாகிரி வலமாய் வந்த
தேசிகா எனை ரட்சிப்பாய் செங்கதிரோனே போற்றி.🙏

Gujarat Travel Diary 2 – Wild and Wonderful Gujarat

Let us start this blog with a question.

When we say “wild and wonderful” where does our mind jump to immediately?

“Hakuna Matata. kusafiri” is the answer.

Confused with the answer? In the East African language of Swahili, it simply means “no worries”, “take it easy”. The answer is “Safari”.

Safari -An introduction

In Swahili, the word safari means “journey”, originally from the Arabic noun سفر, safar, meaning “journey”, “travel”, “trip”, or “tour”; the verb for “to travel” in Swahili is kusafiri. These words are used for any type of journey.

Safari entered the English language at the end of the 1850s thanks to the British explorer Richard Francis Burton. In 1836, British Army Engineer,

William Cornwall Harris led an expedition purely to observe and record wildlife and landscapes. Harris established the safari style of journey, starting with a not too strenuous rising at first light, an energetic day walking, an afternoon rest then concluding with a formal dinner and telling stories in the evening over drinks and tobacco.

The hunting aspect traditionally associated with the safari is said to have its origins where villagers got together to hunt wild boars and reclaim land for farming. However it was the British who used Safaris for hunting for personal pleasure and popularized it.

Gujarat – The wild and wonderful

Our trip to Gujarat contained two segments where we stuck to the spirit of William Cornwall Harris style of Safari as a means to understand the wild and wonderful Gujarat.

Segment 1 – Gir – The kingdom of the “Wild and Wonderful”.

Part A – Jungle Safari

The Gir National Park was established in 1965 in the erstwhile Nawab of Junagarh’s private hunting area, with a total area of 1,412 km2(545 sq mi), of which 258 km2 (100 sq mi) is fully protected as a national park and 1,153 km2 (445 sq mi) as wildlife sanctuary.

Kicking off the day at 0530 Hrs we started our Safari in the jungles of Gir. A four hour drive in an open Gypsy (A jeep) took us the nook and corner of the sprawling Gir Forest. We were lucky to spot a lioness marking her territory right at the start of the Safari. The rest of the Safari covered other animals and birds. Here is an overview.

Sasan Gir – Jungle Safari

This was followed by an exquisite lunch and siesta at the FERN GIR FOREST RESORT.

Part 2 – Devalia Safari

Evening Safari was a bit different; we wanted to present ourselves as “strange moving creatures with two legs” to the wild and wonderful. So we locked ourselves in a cage mounted on a Gypsy and paraded ourselves to the wild animals in the Gir Forest. Needless to say that the Wild and Wonderful didn’t bother about us at all and were busy at their routines.

Gujarat Tourism calls this place as “ Devalia Safari Park ” also known as “Gir Interpretation Zone- Devalia”. Here is our Safari with a dufference:

Devalia Park – Safari with a difference

Experience in this segment summed up – “High” on expectations (with increased Lions population and previous day sightings expectations built up) and “Moderate” on success in sighting.

Segment 2 – The Little Rann of Kutch – A saline sublime

In this segment, we moved away from the Jungle to the vast, dry and extremely hot saline desert.

Covering an area of 4954 Km2, Little Rann of Kutch is one of the most remarkable and unique landscapes of its kind. Wild Ass Sanctuary is located in this Rann which harbours the last population of Wild Ass (Equus hemionus khur).

It is a vast desiccated, unbroken bare surface of dark silt, encrusted with salts which transforms into a spectacular coastal wetland after the rains. The present saline desert of the Little Rann (saline desert-cum-seasonal wetland) of Kutch is believed to have been shallow sea.

We checked into the Royal Safari Camp at Bajana and relaxed after a sumptuous meal.

Part A – The Wild Ass Safari

We were ready for the Evening Safari. Temperature soared to 43 deg C (in the last week of March itself) and here we are driving in an open Gypsy towards the saline desert from the village center.

Wild Ass Safari – LRK

Part B – Nature’s Aviary at the Saline Desert

We even got down from the Gypsy and walked around the waterbodies to have an exclusive “darshan” of the birds around there. Wow. What a sight.

Nature’s Aviary

Experience in this segment summed up – “Low” on expectations (what do you expect, except a few Wild Asses and that too in a hot desert) and “High” on success in sighting (not only Wild Asses but also an impressive show by the Birds and Aditya, the Sun while setting).

Lessons learnt – Safari and Vedanta

This is our second Jungle Safari after the one at Kanha Tiger Reserve at Madhya Pradesh in 2018.

Safaris like these drive home several lessons, many of them straight from our Vedanta.

Here are some of my learnings:

1. If you are keeping your expectations (desires) high, you are bound to get disappointed (frustrated). After all you are looking for a few hundred wild animals (which are mostly territory oriented) in an area spanning thousands of square kilometers.

2. What you get to see (or otherwise) need not necessarily be seen (or otherwise) by someone who are either ahead of you or behind you. Your experience is unique to yourselves.

3. Time and Space can decide what you get or loose. In other words your experience is time and space limited.

4. Enjoy what you see, your experience. That moment is precious. The idea of being present and savoring the moment is not a novel idea, but it’s often a forgotten one. David Attenborough’s extraordinary documentaries on Animal Kingdom are awesome; no doubt about that. But nothing will ever have as big an effect as seeing the real beauty of the world and its inhabitants on safari by yourselves.

5. Silence is golden. Feel it and enjoy it. Through the day enjoy that moment where a bird or a monkey or a deer provides an alarm for an approaching animal. In the night at the Camp, listen to the insects’ hum and chirp; the stars in the sky and the sounds of nature.

6. See the positives. Even dirty roads and bushy terrain offers great views.

7. The Sun always provides spectacular views both in the morning and evening. Enjoy it and pray Aditya for keeping us alive.

8. Be patient. You have no choice. Sometimes what you want and expect doesn’t happen right away; sometimes what you want takes much longer than you thought it would.

9. Ears are better than mouth. Listening is Often Better Than Talking. Listen to the safari guide or just listen to the sounds of the bush. The point is that when we listen, our bodies are much more attuned to everything that’s happening around us. You also learn what you may not have known.

10. Life is not a rat race. Reconnect with the beauty of little things and enjoy.

Gujarat Travel Diary continues…..

Gujarat Travel Diary – 1 – Shining Gujarat

Post retirement we had a wonderful plan of exploring every year, one of the States and Union Territories in our country. That was working out nicely till 2019, when the dreaded CoVid 19 stuck. The years 2020 and 2021 saw us getting trapped in the residence.

At last, the opening came in March 2022. We decided that we will visit Gujarat (despite the fear of an oppressive heat). A detailed plan was drawn out (10 night & 11 days) covering nearly 2500 Kms of road journey. The tour was well coordinated and organized by Akshar Travels, Gujarat.

Here is a pictorial summary of our tour plan.

The explorer

Great experience it was. From the time we landed in Rajkot till the time we boarded our return flight at Ahmedabad, it was non stop learning about animals, places, heritage, culture, food and of course people.

From the non stop “Thambakoo” chewing Rajasthani driver (thanks to Film Stars who are responsible for this addiction in many people) to the tribal people selling their wares in Little Rann of Kutch, evidences of our Sanatana Dharma, everyone in search of pure happiness kept cropping up by the minute again and again.

My iPhone X literally cried for help. Help came only through places where photography was not allowed. Consolidating the photos and preserving them is a mammoth task. That process has just started and the first focus is on my favorite, the Sun – Aditya. The reason is “After all Gujarat is shining. Isn’t it?

Here is Shining Gujarat, a video of Sun Shine across our entire route in Gujarat

Shining Gujarat

Vantage View – A photographic Pranaam 🙏

Today is Thai Pongal. They say தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும். The dawn of the Tamil Month of Thai is expected to bring in solutions to all our issues. Happy Pongal to all.

The day is also called Makar Sankranti or Uttarayan or Maghi or simply Sankranti (also known in Bangladesh as Poush Sankranti), It is a harvest festival day in the Hindu Calendar, dedicated to the nourisher Aditya or Surya (Sun). It is observed each year the day Sun enters the Capricorn zodiac which corresponds with the month of January as per the Gregoriyan Calendar. It marks the first day of the sun’s transit into Makara rashi (Capricorn). A very special day indeed for us.

On this auspicious day, here is my photographic Pranaam to Aditya.

Everyday during my walks in the early morning and in the evening, I was always under the impression that I had the best views of our nourisher “Aditya” the Sun and receive his Golden Blessings.

Somedays I get young guests joining me to share the gallery.

But never did I realize that there are always some “special beings” who had the vantage view, negating my “superior view” about myself. Here are these special ones.

No wonder we say “आदित्यहृदयं पुण्यं”. The Sun has a noble heart indeed.

Have a great day. God Bless. இறை அருள் பெருக. வளமுடன் வாழ்க !

Happy New Year 2022

The Year 2021 is coming to an end shortly. The threat of Covid-19 and its variants continues and as we find ways and means to mitigate the consequences of this pandemic, we should continue our vigil and care.

On a personal note, God has been extremely kind. With His Grace and blessings from elders, I could continue my journey of learning. Whatever I could assimilate, I could bring them out through my blogs and books and they have been well received.

From a modest beginning in 2019, prabhusponder.com now has over 250 followers, 18000 visitors from around the world (over 35 countries) and 36000 views. This only reinforces that I need to learn more and share more.

So, here is a big THANK YOU and a sincere prayer for the New Year 2022.

GOD BLESS

Dakshinamurthy Stothram – Sloka 4 – Introduction – Part 2 – Throwing some light on “Light”! – The experiments

We are used to a “question paper based exam followed by practicals” – Aren’t we? Exactly; that is what we are going to do now in our study of Dakshinamurthy Stothram, Sloka 4.

In the previous introductory blog, we saw through sets of questions and answers, as to how the Self (ātmā) is comparable to the “maha deepam” the great light source. Let us continue the conceptual exploration through two experiments.

Experiment 1 – Sun, Dark Room & Mirror Experiment:

Place some objects inside a pitch-dark room. On a bright & sunny day, position a mirror outside at an angle; open the window of the dark room and try reflecting the sunlight through the window into the dark room by adjusting the angle of the mirror. What do you observe? You see that the objects which are otherwise invisible are illumined by the patch of sun light entering the dark room via the mirror and the window.

The question is: who or what illumines the dark room? The mirror or the Sun?

Suppose we say mirror, can we try the same experiment during midnight; keep the mirror at the same angle or at any other angle and try to illumine. The mirror is not able to provide light. So, we cannot say mirror is the illuminator.

If we say that the Sun alone illumines the dark room and not the mirror, then, what will happen if we remove the mirror? Again, the room will continue to be dark, because if the mirror is not there, with a roof over the room, the sunlight can not directly penetrate in the room and illumine. Therefore, mere Sun alone cannot illumine like mere mirror cannot illumine. Therefore, a combination of both the Sun and the mirror together illumine the objects of the dark room.

Pictorially the above experiment can be summarised as under

So, what are we trying to get out of this experiment. What is the illation here?

Experiment 2 – The “holi” pot and lamp Experiment

Light and place a bright lamp (wick lamp with burning oil) on the surface of the earth within a room which is densely dark. Place a pot having five holes with its mouth down over the lamp. Outside of that pot place (in front of each of the hole), an amala (நெல்லிக்காய்) fruit, veena, musk, good gem and a fan.

Now the question is about the perception of the collection of separate objects. Is it attributed to any of the following viz. Lamp or Oil or Wick or Pot or the objects themselves? What is the significance of the 5 holes and the five objects ? Why only these objects ?

The lamp is not able to directly illumine the objects, because it is covered by a pot with five holes; Therefore cooperation of pot is required in the sense that we need a pot with holes and not just the pot. In a lighter vein, therefore we require a ‘holi pot’.

The pot with holes alone can’t illumine and we require the lamp. The holes without the lamp within, cannot also illumine the ibject.

Same arguments go for the oil, the wick and the objects. None of them are self-illumine too and only those objects which fall within the range of the beam of light that comes out of the holes are perceived.

So, what are we trying to get out of this experiment. What is the illation here?

Well, “Practicals” are over. What did we learn?

Let us get into the details in the blog next week.

To be continued……

Dakshinamurthy Stothram – Sloka 4 – Introduction – Part 1 – Throwing some light on “Light”! – Questions and Answers

We saw in the previous Sloka 3, the vedantic concept of conjoined existence and light in perception of objects and understood that both “being” and “knowing” are nothing but the same (tat tvam asi). In Sloka 4, Adi Sankara throws more light on the “Light”.

Questions

Before we venture into the Sloka, I am going to start this blog with three sets of questions.

Set 1

Can you see yourselves in broad day light ?

Can you see your friend in a crowd in the park in the day light ?

Set 2

Can you see yourselves in a pitch dark room ?

Can you see your friend in the same pitch dark room?

Set 3

Do you need a torch to see Sun in the daytime.

Can you see the stars and constellations on a clear night?

Answers

These are very simple and innocuous questions. Answering these shouldn’t pose difficulties.

Set 1

Yes. I can see myself in broad light.

Yes. I searched and can see my friend in a crowd in the park.

Set 2

No. I cant see myself physically but I know that I am there.

No. I can’t see my friend in the pitch dark room. I need light.

Set 3

I don’t need a torch to see the Sun in daylight. It is all powerful.

Yes. I am able to see stars and constellations on a clear night.

Explanatory Notes for the answers

Now let us amplify the answers given.

Set 1

Suppose if I ask whether you have seen your friend in the crowd, you will have to look around to see whether he has come or not; which means that a process is required. But when I ask you the question, are you there, you do not take any time, or even thinking. Even before the process of thinking starts, “I am here” is an evident fact.

SET 2

I don’t need a light to say that I am inside a dark room since I know that I am there. It is self evident as indicated above. But I need a process and a light to see anyone else.

SET 3

I don’t need an external light to see the Sun in daylight. It is the most powerful light source. It is a “maha deepam”. But the strange fact is I can see the stars which are millions of miles away in the sky on a clear night. Perhaps I have a powerful source of light inside me (a maha deepam) that helps me to see the stars. Maybe ! I don’t know.

Preamble to the Vedic Philosophy behind the “Light”

Apparently in these three sets of questions and answers, the underlying focus is on light and sight. Let us now throw some light on this light.

An object in the world becomes known at a particular time by our special effort. If I have to see my friend in a crowd at the park, it is an event in space and time. I have to turn in that direction and my mind should be behind the eye. Or the eyes will not see. And the light should fall on the crowd; and then a thought should take place in the mind; and that is called vritti pariṇāma, and when that takes place alone, the knowledge of my friend takes place; as an event, in the mind, because of the operation of the sense organ called eye. So, the steps involved in this light throwing process called mano vritti is as under:

1. Some object is there.

2. Light falls on it.

3. You see it through your effort with your eyes.

4. It translates that it is other than you

5. You recognize it through something.

6. It forms a wave thought

7. That gets reflected in a medium to lend existence

The process is nothing complicated. Simple. Isn’t it? But then how do you say “I am here” when you are in a pitch dark room and someone asks you “Where are you?” You even say sometimes “Don’t switch on the light. I am relaxing”. Strange ! Are you self luminous? Exactly. This is called svayam prakāśatvam of ātmā; self-evidence of ātmā; this is a very important concept in vedānta. In India we have people named as Swayam Prakash.

The core of an Individual known as ātmā is not only svayam prakāś but also a “maha deepam” – a great light.

In a lighter vein that is why if we see several Indian movies particularly the historical/mythological ones, you will see in death scenes, a light moves up from the body towards the heaven. We see obituary statements like “The light in our life has merged with the Almighty” even today.

With this introductory understanding that core of all of us viz., the inner consciousness known as the ātmā is compared to a maha deepam (the light like Sun) in, let us proceed toward our goal of understanding the Sloka 4 where Adi Sankara again comes out with simple experiments to drive home the Vedantic Concepts.

To be continued……

Arunodaya

Looking at the Sunrise with awe and reciting Aditya Hrudayam during my early morning walks has been my most enjoyable moment for the day for several years.

Nothing can be more invigorating than this particularly in this era of pandemic and lock down. The one hour that I spend in the early morning is worth the gold. That is what Aditya (Sun) seems to be telling me today morning.

Watch Him talk to me today, Sunday the 16th Morning between 0545 and 0645 Hrs in Bangalore

https://www.dropbox.com/s/782xv6yj94n67mq/Arunodaya%20.MOV?dl=0

Music Courtesy – Music Today Album Arunodayam – Bowli Raga