Aditya Hrudayam – செங்கதிரோன் இதயம்

Here is a “iPhone photographic” salute.

வையம் தகளியாய்
வார்கடலே நெய்யாக
வெய்யக் கதிரோன் விளக்காக
செய்ய சுடர் ஆழியான் அடிக்கே
சூட்டினேன் சொல் மாலை
இடர் ஆழி நீங்குகவே என்று

பொய்கை ஆழ்வார்
காசினி இருளை நீக்கும் கதிரொளியாய் எங்கும் 
பூசலை உலகோர் போற்ற புசிப்போடு சுகத்தை நல்கும்
வாசி ஏழுடைய தேர் மேல் மகாகிரி வலமாய் வந்த
தேசிகா எனை ரட்சிப்பாய் செங்கதிரோனே போற்றி.🙏

Arunodaya

Looking at the Sunrise with awe and reciting Aditya Hrudayam during my early morning walks has been my most enjoyable moment for the day for several years.

Nothing can be more invigorating than this particularly in this era of pandemic and lock down. The one hour that I spend in the early morning is worth the gold. That is what Aditya (Sun) seems to be telling me today morning.

Watch Him talk to me today, Sunday the 16th Morning between 0545 and 0645 Hrs in Bangalore

https://www.dropbox.com/s/782xv6yj94n67mq/Arunodaya%20.MOV?dl=0

Music Courtesy – Music Today Album Arunodayam – Bowli Raga

Aditya Hridayam Verses 28-31

in the concluding phase of Aditya Hridayam, the impact that the Sun had on a tired and weary Rama is brought out. While these verses might sound “unrealistic” to some of the present time “rational thinking” personnel, the fact that Sun has a refreshing effect on life and rejuvenates millions of living beings into action is undeniable.

Verse 28

एतच्छ्रुत्वा महातेजाः नष्टशोकोऽभवत्तदा

धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् ॥२८॥

– EtacchrutvA mahAtEjA naShTashOkO$bhavattadA

– dhArayAmAsa suprItO rAghava: prayatAtmavAn

Meaning of the Sanskrit Words

tadA = then

mahAtEjA = one with tremendous energy

Etat = this

shrutvA = having heard

naShTashOka: = losing grief, cheered up

abhavat = became [Simple Past, la~Ng lakAra:]

suprIta: = pleased, gladdened

prayatAtmavAn = one with a pious-minded, subdued mind

rAghava: = of the Raghu dynasty (“Rama” here)

dhArayAmAsa = held, retained [Past Perfect, lit lakAra:]

Meaning of the Verse

On hearing this advice, Raghava, who is endowed

with extraordinary energy, found his grief dispelled

immediately. Feeling greatly delighted, he, who has a

subdued mind, retained (Aditya Hridayam) in his memory.

Meaning in Tamil

ஆதவனின் புகழ் செவிமடுத்து சோர்வு நீர்ந்து

புதுப்பொலிவு கொண்டான் பேரொளியுடன்

மாவீரன் ராகவன் மனதில் நிறுத்தி மறைதனை

————————————————————

Verse 29

आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान्

त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् ॥२९॥

– Adityam prEkshya japtvA tu param harShamavAptavAn

– trirAcamya shucirbhUtvA dhanurAdAya vIryavAn

Meaning of the Sanskrit Words

Adityam = Surya (in subject form)

prEkshya = on looking/gazing at

japtvA = having recited

param = high, excellent

harSha: = joy, delight, satisfaction

avAptavAn = received, experienced

tri: = three times

Acamya = having sipped

shuci: = purity; cleansed, hallowed state

bhUtvA = having become

vIryavAn = brave one

dhanu: = bow [from ‘dhanus’]

AdAya = having taken [indeclinable]

Meaning of the Verse

Gazing at Surya, and reciting the hymn, Rama

experienced supreme joy. Purifying himself by

performing “Acamanam” (Sipping water thrice with

the name of the Lord in one’s lips), Rama took up his bow.

Meaning in Tamil

ஒருமையுடன் உதயவனை உற்றுநோக்கி

வெறுமைநீக்கி ஒப்புயர்வற்ற மகிழ்வுடனே

ஆதவனை மனதினில் நிலை நிறுத்தி

அருந்தினான் புனிதநீரதனை மும்முறை

அடைந்திட்டான் ராமன் ஆற்றல்மிகு தன் வளைவில்தனை

——————————————————————-

Verse 30

रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत्

सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् ॥३०॥

– rAvaNam prEkshya hR^iShTAtmA yuddhAya samupAgamat

– sarvayatnEna mahatA vadhE tasya dhR^itO$bhavat

Meaning of the Sanskrit Words

hR^iShTAtmA = pleased, glad person [hR^iSh, 4P, harShati, hR^iShTa]

rAvaNam prEkshya = seeing/facing Ravana

yuddha: = battle/combat; yuddhAya = for combat

samupAgamat = approached near, advanced

mahatA = with greatness [mahAn yuddha:; mahatI vEdanA]

yatna: = effort, attempt; yatnEna = with effort

tasya = his (Ravana’s)

vadha: = killing, murder; vadhE = in the slaughter, killing

dhR^ita: = resolved, firm, determined one

abhavat = became [Simple Past]

Meaning of the Verse

Fixing his eyes on Ravana, a delighted Rama advanced for

the combat; He became resolved in Ravana’s killing with an

intense all-out effort.

Meaning in Tamil

முழுமையுடன் போர் புரிந்து உயிர்வதைக்கும் உறுதியுடன்

முன்சென்றான் ராவணணை எதிர் நோக்கி மகிழ்மிகு ராமன்

———————————————————-

Verse 31

अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः

निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥३१॥

– atha raviravadan nirIkshya rAmam

– muditamanA: paramam prahR^iShyamANa:

– nishicarapatisankshayam viditvA

– suragaNamadhyagatO vacastvarEti

Meaning of the Sanskrit Words

atha = here; hence begins (to indicate auspiciousness) [indeclinable]

muditamanA: = delighted mind

paramam = highest, chief

prahR^iShyamANa: = delighted one

ravi: = Aditya

nishicarapati: = lord of the night-stalkers (Ravana here)

viditvA = on observing

suragaNa: = the group of Devas

madhyagata: = on going amidst

rAmam nirIkshya = seeing/facing Rama

avadat = said (simple past)

vaca: = speech/word [from vacas; used in subject form here]

tvara = (you) hurry; make haste

iti = as/that [to follow a quote]

Meaning of the Verse

Then, delighted in mind, supremely exhilarated Aditya,

on observing Ravana’s destruction, amidst the assembly

of the Devas, seeing Rama, said “Make Haste”.

Meaning in Tamil

கதிரவன் களிமிகு முழுமனமகிழ்வுடன்

எதிரியின் வதம் எதிர்பார்த்து ராமனிடம்

விரைந்திடுவாய் வீழ்த்திடு ராவணன்தனையென

வின்னவர் புடைசூழ விழைத்திட்டான ஆதவன்

Aditya Hridayam Verses 25-27

Agastya is done with eulogising sUryA. Now, he gets to the phala-shruti (the benefits of chanting ) of Aditya Hridayam and instructs Rama

Verse 25

एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु

कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव ॥२५॥

– EnamApatsu kR^icchEShu kAntArEShu bhayEShu ca

– kIrtayan puruSha: kashcinnAvasIdati rAghava

Meaning of the Sanskrit Words

rAghava = Hey Ram!

kashcit = any one

puruSha: = individual

Enam = this [Enam Apatsu, and NOT Ena mApatsu]

Apatsu = in calamity, adversity

kR^iccha:, kR^iccham = hardship, misery

kAntAra:, kAntAram = large or dreary forest, bad road

bhaya: bhayam = fear, dread

kIrtayan = reciting; singing praises [continuous participle]

na = not/no

avasIdati = fails, faints, sinks down, to be ruined

Meaning of the Verse

Hey Raghava, No individual, singing His praises during

difficulties, in fear, or when lost in the woods, has ever

come to grief.

Meaning in Tamil

அச்சமும் அவலமும் அல்லலுறும் நேரம்தனில்

அழிவதில்லை யாவரும் அடைவதில்லை துயரென்றும்

அழல்வடிவோனைத் துதிப்போர் எவரொருவரும்ராகவனே

———————————————————————————

Verse 26

पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्

एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥२६॥

– pUjayasvainamEkAgrO devadevam jagatpatim

– Etat triguNitam japtvA yuddhEShu vijayiShyasi

Meaning of the Sanskrit Words

Enam = this

devadeva: = God of gods [samAsa: – devasya deva:]

jagatpati: = Lord of the universe [samAsa: – jagata: pati:]

EkAgra: = intent, concentrated, single-pointed

pUjayasva = (you) revere, to hono(u)r with

Etat = this (shlOka:)

triguNitam = three times

japtvA = on/after chanting

yuddha: = battle [yuddhEShu = in battles]

vijayiShyasi = (you) will win

Meaning of the Verse

You worship this God of gods, Lord of the universe

with a concentrated mind; On chanting this three

times, you will be victorious in battles

Meaning in Tamil

ஒருமையுடன் ஆதவனின் புகழுரையாம் இவ்வுறையை

மும்முறை உரைத்திட்டால் வென்றிடுவாய் சமரதனில் பகைதனை

————————————————————

Verse 27

अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि

एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम यथागतम् ॥२७॥

– asminkshaNE mahAbAhO rAvaNam tvam vadhiShyasi

– EvamuktvA tadAgastyO jagAma ca yathAgatam

Meaning of the Sanskrit Words

mahAbAhu: = one with strong fore-arms [when being called, “mahAbAhO”]

asmin = in this

kshaNam = second, moment

tvam = you

rAvaNa: = Ravana [subject form “rAvaNam”]

vadhiShyasi = (you) will slay

Evam = like this

tadA = then

uktvA = having said

jagAma = left [Past Perfect, lit lakAra:]

yathA = just like

Agatam = arrival, the coming

Meaning of the Verse

“Hey Mighty-Armed Rama, In this very moment, you

will kill Ravana” said Agastya and left just as he came

Meaning in Tamil

அழித்திடுவாய் இராவனன்தனை இக்கணமே தோள்வலி ராமா என

அழைப்புவிடுத்து திரும்பிச்சென்றான் அகத்தியன் வந்தவன்னமே

—————————————————————

Aditya Hridayam Verses 22-24

Verse 22

नाशयत्येष वै भूतं तदेव सृजति प्रभुः

पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः ॥२२॥

nAshayatyESha vaibhUtam tadEva sR^ijati prabhu:

pAyatyESha tapatyESha varShatyESha gabhastibhi:

Meaning of the Sanskrit Words

nAshayati = to cause to destroy

ESha: = this

vai = indeed (“vai ESha:” = “hi Esha:”)

bhUtam = all that exists

tat Eva = that alone

sR^ijati = to create, produce; to release, emit; throw; quit

prabhu: = lord, master [prabhu = mighty, strong]

pAyati = protects, sustains

tapati = to shine, blaze; to suffer pain; to do penance

varShati = to shower

gabhasti: = ray of light, sunbeam, moonbeam

gabhastibhi: = by rays of light

Meaning of the Verse

He indeed is the Lord Destroying the Beings, and He indeed is the Lord Creating the Beings,

He drinks (the Water) by His Rays, Heats the Water, and again Rains (the same Water),

Meaning in Tamil

அழித்தலும் படைத்தலும் ஆதவனின் அருளாலே

அருந்தியநீரை அனலேற்றி அளித்திடுவான் மழையென

———————————————————————-

Verse 23

एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः

एष चैवाग्निहोत्रं फलं चैवाग्निहोत्रिणाम् ॥२३॥

Esha suptEShu jAgarti bhUtEShu pariniShThita:

Esha EvAgnihOtram ca phalam caivAgnihOtriNAm

Meaning of the Sanskrit Words

ESha: = He

supta: = sleeping one

suptEShu = in sleeping people

jAgarti = to keep awake

bhUtam = all that exists

bhUtEShu = in everything that exists

pariniShThita: = one is completely skilled in; accomplished

agnihOtram = an oblation to Agni

hOtriNAm = of the sacrifices

phalam = fruit

Meaning of the Verse

He is the one who is well fixed in all things that exist,

and keeps awake while they sleep; He is the sacrificial

oblation as well as the fruit of it

Meaning in Tamil

உறக்கத்து உள்ளுறைந்து உய்விப்பான் உலகோரை

வேள்விக்கு வித்தாகி வேள்வியின் பலனாவான் வித்தகன் பகலவன்

———————————————————————-

Verse 24

वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव

यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः ॥२४॥

vEdAshca kratavashcaiva kratUnAm phalamEva ca

yAni kR^ityAni lOkEShu sarva ESha ravi: prabhu:

Meaning of the Sanskrit Words

ESha: = He

vEda: = primary scripture (of Hinduism)

kratu: = sacrifice

phalam = fruit

lOka: = world, universe

lOkEShu = in the worlds/peoples’

yAni = which things

kR^ityam = what ought to be done; duty

kR^ityAni = duties, deeds

sarvE = all those

ravi: = sun; mountain

prabhu: = lord, ruler

Meaning of the Verse

He indeed is the Vedic Sacrifice, and He indeed is the Fruit of those Sacrifices,

Whatever works are to be performed in the World, He, the Ravi (Sun God) is the Lord of all those (Being the Power behind),

Meaning in Tamil

மும்மறைவேதமதின் வேள்வியாகி அம்மறைதனின் பலனாகி

எம்முறைப்பணிதனிலும் அப்பணியுறைவிந்தாவான் பகலவன்

————————————————————————

Aditya Hridayam Verses 16-21

Starting from the end of Verse 15, Sage Agasthya brings out the salutory tone (nama:) and continues until the 21st verse, showering the Lord Sun (sUryA) with more positive epithets (அடைமொழி) such as victory (jaya), happiness (Bhadra) etc

Verse 16

नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः

ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥१६॥

nama: pUrvAya girayE pashcimAyAdrayEnnama:

jyOtirgaNAnAm patayE dinAdipatayE nama:

Meaning of the Sanskrit Words

nama: = salutations

pUrva = eastern

giri: = mountain

pashcima = western

adri: = mountain

jyOti: = light

gaNa: = collection, group

jyOtirgaNa: = collection of stellar bodies

pati: = ruler, leader

dina = day

adhipati: = ruler, Lord

Meaning of the Verse

Salutations be to the eastern and western mountains, to

the Lord of the celestial bodies, to the Lord of the day

Meaning in Tamil

காலையில் உதிக்கும் கீழ்மலையே போற்றி

மாலையில் சாயும் மேல்மலையே போற்றி

ஜோதியுள் விண்மண்டல வேந்தனே போற்றி

பகலுக்குத் தலையான பரமனே போற்றி

——————————————————————

Verse 17

जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः

नमो नमस्सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः ॥१७॥

jayAya jayabhadrAya haryashvAya namO nama:

namO nama: sahasrAmsha AdityAya namO nama:

Meaning of the Sanskrit Words

jaya: = victory; epithet for sun

bhadra = happy; auspicious

jayabhadra: = happiness from victory

hari = green; greenish-yellow

ashva: = horse

nama: = salutation

sahasra = thousand; large number

amsha: = part, portion [amshu: = ray]

Aditya: = son of Aditi

Meaning of the Verse

Salutations be to the victor (sun), the happiness from

victory, the one with the green horses, the one with a

thousand parts/rays, the son of Aditi.

Meaning in Tamil

வெற்றியின் வடிவே போற்றி

பெற்றிடும் மகிழ்வே போற்றி

பசுமைப்பரி பூணுடையோனே போற்றி

ஆயிரம் கரமுடையோனே போற்றி

வான்அன்னை அதிதியின் மகனே போற்றி

—————————————————————-

Verse 18

नम उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः

नमः पद्मप्रबोधाय मार्तण्डाय नमो नमः ॥१८॥

nama ugrAya vIrAya sAra.NgAya namOnnama:

nama: padmaprabOdhAya mArtaNDAya namOnnama:

Meaning of the Sanskrit Words

nama: = salutations

ugra: = ferocious, powerful; intensely hot;

(also a name of Shiva)

vIra: = powerful one; hero

sAra.Nga: = has ~30 meanings; here, it is “light”;

(primarily used to refer to “spotted deer”)

padmaprabOdha: = awakening of the lotus, stimulating

the expansion, blooming of a lotus

mArtaNDa: = sun

Meaning of the Verse

Salutations be to the fearful, powerful sun, who is

the awakener of the lotus.

Meaning in Tamil

அச்சம்தரும் ஆதவனே போற்றி

அனைத்தும் வெல்லும் அதிவீரனே போற்றி

வண்ண ஒளியோனே போற்றி

ஆம்பல் மலர அருள்புரிவோனே போற்றி

ஆதவ அய்யனே போற்றி போற்றி

———————————————————————-

Verse 19

ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यादित्यवर्चसे

भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः ॥१९॥

brahmEshAnAcyutEshAya sUryAyAditya varcasE

bhAsvatE sarva bhakshAya rOudrAya vapuShE nama:

Meaning of the Sanskrit Words

brahma: = Brahma

IshAna: = Shiva; ruler, lord

acyuta: = Vishnu

Isha: = ruler; Shiva

sUrya: = sun

Aditya: = sun, son of Aditi

varca: = brilliance, vigor, splendor

bhAsvat = luminous, resplendent

sarva = all

bhaksha: = consumer, devourer

rOudra: = like Rudra; worshipper of Rudra; fierce one

vapuSh = body; handsome

Meaning of the Verse

Salutations be to the ruler of Brahma, Shiva and Vishnu,

the Sun, the brilliance in Him, the devourer of all, and

the one appearing to take the form of Rudra

Meaning in Tamil

அயனாகி அனந்தனாகி ஆதியோகியாகி

அதிதியின் புதல்வனாகி ஆற்றல் நிறையோனாகி

சுடரொளி வீசீ அனைத்தும் நுகர்வோனாகி

அஞ்சுவரு தோற்றமுடை அழகோனே போற்றி

—————————————————————————

Verse 20

तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने

कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः ॥२०॥

tamOghnAya himaghnAya shatrughnAyAmitAtmanE

kRtaghnahanAya dEvAya jyOtiShAm patayEnnama:

(Also kRtaghnaghnAya…)

Meaning of the Sanskrit Words

tama: = darkness

ghna = killing, removing; curing

himam = coldness, frost

shatrughna: = destroyer of enemies

amitAtman = immeasurable form

krutaghna = ungrateful

hana: = destroy

[ghna is also “to destroy”, so “kRtaghna-ghnAya” and

“kRtaghna-hanAya” mean the same]

dEva: = Deva

jyOtis = heavenly body

jyOtiShAm = of heavenly bodies

pati: = ruler, Lord

nama: = salutations

Meaning of the Verse

Salutations be to He who is the dispeller of darkness,

destroyer of cold and enemies, who has an immeasurable

form, is a destroyer of the ingratiates, the Deva who

is the ruler of the heavenly bodies

Meaning in Tamil

காரிருள் கடுங்குளிர் கொடும்பகை ஒழி அளவிலா ஆதவனே

நன்றிக்கேடழி தேவனே விண்ணோர் தலையனே போற்றி

———————————————————————————-

Verse 21

तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे

नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे ॥२१॥

taptacAmIkarAbhAya harayE vahnaye vishva karmaNE

namastamO$bhinighnAya rucayE lOkasAkshiNE

Meaning of the Sanskrit Words

tapta = heated, burnt; melting

cAmIkaram = gold

AbhAs = lustre, splendor

taptacAmIkarAbha: = one with lustre of refined gold

vahnaye – fire

hari: = captivating; Vishnu; destroying

vishva karmaN = creator of the universe

nama: = salutations

tama: = darkness

abhinighna: = destroyer

ruci: = light, brightness; taste; appearance

lOka = world; cosmos

sAkshin = witness

Meaning of the Verse

Salutations be to He who shines like molten gold, who is

captivating and the architect of the universe, who removes

darkness, is the essense of lustre and is the cosmic witness

Meaning in Tamil

உருக்கிய பொன்மிளிர் ஒளியோனே

உன்னழலால் இவ்வுலகம் வடிப்போனே

உலகிருள் களைவோனே அழகொளிக்கதிரோனேஇவ்

இயலுலக வாழ்வின் சான்றுரையோனே போற்றி

—————————————————————————

Aditya Hridayam Verse 11-15

Verse 11

हरिदश्वस्सहस्रार्चिस्सप्तसप्तिर्मरीचिमान् ।
तिमिरोन्मथनश्शम्भुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान् ॥११॥


Harid-Ashvas-Sahasra-Arcis-Sapta-Saptir-Mariicimaan |
Timiro[a-U]nmathanash-Shambhus-Tvassttaa Maartaanndda Amshumaan ||11||

Meaning of Sanskrit Words

harita = of green color

ashva: = horse

(haridashva: = He who has green horses)

sahasra = thousand (also to mean ‘large numbers’)

arci: = ray of the sun

(sahasrArci: = having massive number of rays)

sapta = seven

sapti: = horse

marIci: = ray of the sun

marIcimAn = one who is filled with rays

timira: = darkness

unmathana: = tearing/shaking off

(timirOnmathana: = remover of darkness)

shambhu: = auspiciousness

tvaShTA = (literally) to peel, make thin, remove

(here, decrease of sufferings)

aNda: = egg (here, primordial egg)

mArtaNda: = mArta aNda: = egg infused with mortality/life

anshu: = ray

anshumAn = one with rays

Meaning of the Verse

He is omnipresent who pervades all with His thousands of rays (that symbolize his hands).

He rides a chariot with seven green horses (symbolizing the sense organs). He is the dispeller of darkness (ignorance). He is the incarnation of auspiciousness and mitigator of ills, and is

the source of life in the form of a mundane cosmic egg

Meaning in Tamil

பசுமைநிறை புரவிஏழுபூண் ரதமேறி

ஆயிரம் கரங்கள் நீட்டி துயர் நீக்கி

உலகிருள் நீக்கி மங்கள திருஉருவாகி

உயிர்மூலமெனும் இம்மை அண்டமாகி

உலகாள்வான் எங்கும் நிறை ஆதவன்

Here is the link to the incident in Mahabharat where Lord Karna offers prayers to the Sun God before removing his Kavach (inborn Protective Armor). The lyrics & picturisation of this song exactly describes this para in Tamil

https://youtu.be/sGLw1FRIStQ

—————————————————————

Verse 12

हिरण्यगर्भश्शिशिरस्तपनो भास्करो रविः

अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शङ्खश्शिशिरनाशनः ॥१२॥

hiraNyagarbha: shishirastapanO bhAskarO ravi:

agnigarbhO aditE: putra: sha.Nkha shishiranAshana:

Meaning of the Sanskrit Words

hiraNyam = gold

garbha: = born from

shishira: = cold

tapana: = heat; sun

bhAs = light, brightness; bhAskara: = the one causing it; sun

ravi: = sun

agnigarbha: = pregnant with fire

aditi: = free, boundless; here, refers to Aditi, the mother of

the devAs; hence the sun is also called Adityaa

putra: = son

sha.Nkha: = conch; drum; here, precious?

shishiranAshana: = remover of cold

Meaning of the Verse

The Sun is the one born from the golden egg, the remover of darkness, bearer of fire, son of Aditi, and the destroyer of cold.

Meaning in Tamil

பொன் அண்டப்பிறப்போன் பனித்திவலைவிலக்கி வெப்பஒளிக்கதிராவான்

அழற்பிழம்போன் அதிதிபுதல்வன் சங்கமுழங்கி குளிரதனை விரட்டிடுவான்

———————————————————————

Verse 13

व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुस्सामपारगः

घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथीप्लवङ्गमः ॥१३॥

vyOmanAtha: tama: bhEdI ruk yaju: sAmapAraga:

ghanavruShTirapAm mitrO vindhya vIthI plavangama:

Meaning of the Sanskrit Words

vyOma: = sky, atmosphere

nAtha: = ruler

tama: = darkness

bhEdI = destruction, annihilation [bhEdiram = thunderbolt]

rugyajussAmapAraga: = master of Rig, Yajur and Sama Vedas

ghana = dense, firm, heavy

vruShTi: = rain [vruShTibhU: = frog]

apAm = water

vindhya = Vindhya mountains (deccan)

vIthI = road, way (vIthi: also)

plava = swimming, floating, jumping

plava.Ngama: = coarsing, movement [also means a monkey, frog]

Meaning of the Verse

He is the ruler of the skies, remover of darkness, master of the three Vedas (Rig, Yajur and Sama), from whom come heavy showers of water, and who coarses in his way across the Vindhya mountains

Meaning in Tamil

இருளகற்றும் வானாளோன் மும்மறை வித்தகன் கனமழை

நீர்பொழியக் காரணமாவான் விந்தியமலைவீதி உலாவோன்

—————————————————————

Verse 14

आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलस्सर्वतापनः

कविर्विश्वो महातेजाः रक्तस्सर्वभवोद्भवः ॥१४॥

AtapI maNDalI mrutyu: pi.Ngala: sarvatApana:

kavirvishvO mahAtEjA raktassarvabhavOdbhava:

Meaning of the Sanskrit Words

AtapI = heating; causing pain

maNDalI = round, circular

mrutyu: = death

pi.Ngala: = yellowish, brownish “tawny” color

sarvatApana: = burning/distressing everything

kavi: = wise man, sage; poet

vishva: = universal; soul

mahAtEjA = great lustre, brilliance

rakta: = red

sarvabhava: = everything that exists

udbhava: = creator

Meaning of the Verse

He is heat-causing, circular, death, tawny, and all destroying. He is the all-knowing, extremely shining, red colored, creator of everything that exists.

Meaning in Tamil

மாள் விளை வெப்பமிகு கோள்வீதியுடை பழு

மஞ்சள் நிற அனைத்தெரிக்கும் ஆற்றலுடையான்

உலகாளும் மெய்யறியோன் மாகதிரொளிச்சிவந்தோன்

உளயாவும் உயிரினங்களனைத்தும் படைவினையான்

————————————————————

Verse 15

नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः

तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते ॥१५॥

nakshatra grahatArANAm adhipO vishvabhAvana:

tejasAm api tejasvI dvAdashAtmannamOstutE

Meaning of the Sanskrit Words

nakshatram = star; constellation

graha: = planet (as understood in those times); seize, grab

tArA = star

…tArANAm = Among the stars, planets and constellations

adhipa: = ruler, king [= adhipati:]

vishva: = soul; universal [vishvam = world; Vishnu]

bhAvana: = creator

tEjas = brilliance; sharpness; prowess

dvAdasha = twelve (dvi adika dasha)

Atman = inner form

nama: = salutations

astu = let it be

tE = to you (“tubhyam” is also valid)

Meaning of the Verse

He is the controller of stars, constellations and planets,
the creator of everything that exists, most brilliant among
everything splendid. Oh God, who appears in twelveforms (the months of the yr), all my salutations be to you.

In other words, He is the presiding Deity of Constellations (Nakshatras), Planets(Graha) and Stars (Tara), and conceives the whole Universe in his mind (i.e. his scope of influence is universal). He has more Energy of Splendour (Tejas) than even the most Energetic; Salutations to You who has twelve Atmans (i.e. 12 Adityas – Varuna, Mitra, Aryama, Bhaga, Amshuman, Dhata, Parjamya, Tvashtha, Vishnu, Pushya, Vivasvan),

Meaning in Tamil

விண்மண்டலம் கோள் விண்மீன் அனைத்திற்கும் முதல்வோன்

அவன் விளைசெயலன்றோ புவிவிண் அடங்கும் இப்பிரபஞ்சம்

ஒளிமயத்துஒளிமயமாய் பன்னிரு இறைவடிவாய் பரஞ்ஜோதியாய்

படர்ந்திருக்கும் பரம்பொருளான பகலவனடி யான் பணிந்தேன்

——————————————————————-

Aditya Hridayam Verse 7-10

Verse 7

सर्वदेवात्मको ह्येषः तेजस्वी रश्मिभावनः

एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः ॥७॥

sarvadevAtmakO hyESha tEjasvI rashmibhAvana:

ESha devAsuragaNAn lokAn pAti gabhastibhi:

Meaning of the Sanskrit words

sarva deva Atmaka: = all the devAs’ embodiment/real nature/form

hi ESha: = indeed, this [sUryA]

tEjasvI = bright, sharp

rashmi bhAvana: = creator/cause of His rays

ESha: = this [AdityA]

devA asura = devAs and asurAs

gaNa: = group/collection [gaNA: = plural; gaNAn = used in object sense]

lokAn = all the worlds [used in an object form here]

pAti = sustains/takes care [pAti: = master, husband; pAlanam = take care

comes from this root]

gabhasti: = rays/beams of light [gabhastibhi: = by His rays]

Meaning of the Verse

Indeed, He is the real form (embodiment) of all devAs, bright, and creator of His rays.

He sustains the groups of devAs and asurAs and their worlds by His rays.

Meaning in Tamil

கருத்துருவமன்றோ ஆதவன் அனைத்து தேவரினத்தின்

கதிரொளி படைத்துக்காப்பான் தேவ அசுர கணங்களை

——————————————————————-

Verse 8

एष ब्रह्मा विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः

माहेन्द्रो धनदः कालो यमस्सोमो ह्यपां पतिः ॥८॥

ESha: brahmA ca vishnushca shiva: skanda: prajApati:

mahEndrO dhanada: kAlO yama: sOmO hyapAm pati:

Meaning of the Sanskrit words

ESha: = He

brahmA ca vishnu: ca shiva: ca = the trinity

skanda: = shivA’s son

prajApati: = Lord of all creatures

mahA indra: = great Indra (Lord of Celestial Beings)

dhanada: = Kubera (Lord of Wealth)

kAla: = Lord of Time

yama: = Lord of Death

soma: = moon, nourisher (Moon God)

hi = indeed

apAm pati: = Varuna (Lord of Waters)

Meaning of the Verse

He is indeed Brahma, Vishnu, Shiva, Skanda, Prajaapati, Indra, Kubera,

Kaala, Yamaa, Soma, and Varuna.

Meaning in Tamil

அயனும் மாயவனும் அழழேந்தியும் அவனே

அறுமுகனும் ஆக்குபவனும் அவனே

காலமும் காலனும் அவனே

இந்திரனும் சந்திரனும் அவனே

பொன்னரசனும் பொழிமழையரசனும் அவனே

(அறிந்திடுவாய் இராமா)

—————————————————————

Verse 9

पितरो वसवस्साध्याः ह्यश्विनौ मरुतो मनुः

वायुर्वह्निः प्रजाप्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः ॥९॥

pitarO vasava: sAdhyA hi ashvinOu marutO manu:

vAyu: vahni: prajAprANa R^itukartA prabhAkara:

Meaning of the Sanskrit words

pitara: = revered spirit of dead/manes

vasava: = (8) gods who attend to indrA [vasu: – singular] 8 Vasus

sAdhyA: = (12) yogIs

hi = indeed

ashvinOu = (2) physicians in devaloka: ( Ashwini kumaras)

maruta: = (49) more gods

manu: = another god

vAyu: = wind god

vahni: = agni, fire-god

prajAprANa = air that sustains life

R^itukartA = creator of seasons

prabhAkara: = producer of light

Meaning of the Verse

Indeed He is the Pitrs, Vasus, Sadhyas, Ashwins,

Maruts, Manu, Vayu, Agni, life-breath, source of

seasons and light in the universe.

Meaning in Tamil

முன்னோரும் முனியோரும் இறையோரும் இறையோரின்

மருத்துவரும் இயற்கையின் ஐம்புலன்களும் அவனே

பருவ காலங்களும் பகலொளி படைப்போனும் அவனே

————————————————————

Verse 10

आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान्

सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेतो दिवाकरः ॥१०॥

Aditya: savitA sUrya: khaga: pUShA gabhastimAn

suvarNasadrushO bhAnur hirenyaretaa divAkara:

Meaning of the Sanskrit words

Aditya: = son of aditi [srimad bhAgavatam has great

details on lineages]

savitA = creator/generator/inspirer (of senses)

sUrya: = sun

khaga: = moving/flying in the air; here it is the sun;

it is also used to mean “bird”

pUShA = nourisher [pUSh dhAtu has the meanings of

nourish, to grow, increase; pOShanam is a noun

form]

gabhastimAn = owner of rays of light

suvarNasadrusha: = like (sadrusha:) pearls (suvarNa:)

[golden, sparkling]

bhAnu: = brilliant

Hirenyareta = fertility seed (rEtA) of the world (vishva)

divAkara: = maker (-Akara:) of days (diva:)

Meaning of the Verse

He is the son of Aditi, the inspirer/creator of senses, the sun,

the traveller in the heavens, sustainer, possessor of

rays, golden, brilliant, and the cause of the universe

and creator of day.

Meaning in Tamil

புலன் ஐந்தும் ஊக்குவிப்போன் அதிதிஅன்னையின் புதல்வன் அவன்

வான் உலவிப்பேணி உலகூட்டமளித் திகழொளிக்கதிரவன் அவன்

பொன் ஒளியினால் இயலுலகுக்கு கருவான வித்தவன் பகலவன் அவன்

Aditya Hridayam Verses 4-6

Verse 4

आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम्

जयावहं जपेन्नित्यमक्षय्यं परमं शिवम् ॥४॥

Aaditya-Hrdayam Punnyam Sarva-Shatru-Vinaashanam |

Jaya-[A]avaham Japen-Nityam-Akssayyam Paramam Shivam ||4||

Meaning of the Sanskrit Words

AdityahR^idayam = this is the first and only time the name of this shlokam is mentioned by agastyA. It literally means the “Heart of sUryabhagavAn”

pUNyam = sacred (adjective for AH)

sarva = all

shatru = enemies [in the third, agastyA calls the same “sarvAn arIn”]

vinAshanam = destruction

jaya = victory

Avaham = giving, bestowing, producing, bringing forth

[several mantrAs will invoke a deity and say “… AvAhayAmi”; bhayAvahaH =producing fear; kleshAvahaH = causing pain/distress]

japa: = chanting prayers [japet = should chant/recite (preranA/request

form)]

nityam = daily/forever/always

akshayyam = eternal

paramam = highest, greatest [superlative]

shivam = prosperity, well-being, happiness, blessed

Meaning of the Verse

The Holy Aditya Hridayam gives victory, eternal and greatly blessed and is the destroyer of enemies. One should chant it always.

Meaning in Tamil

ஆதவன் புகழ் மந்திரம் புனிதம் அனத்துப்பகையழி வென்றிடும்

அனுதினம் உரைத்தல் அளிக்கும் நிலையான அதி புகழ் வளம்

——————————————————-

Verse 5

सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम्

चिन्ताशोकप्रशमनमायुर्वर्धनमुत्तमम् ॥५॥

Sarva-Manggala-Maanggalyam Sarva-Paapa-Prannaashanam |

Cintaa-Shoka-Prashamanam-Aayur-Vardhanam-Uttamam ||5||

Meaning of the Sanskrit Words

sarva ma~ngala = of all the blessings

mAngalyam = the blessing/auspicious (it is the auspiciousness of all that is auspicious)

sarva pApa = of all sins

praNAshanam = annihilation/destruction [the root “nAsha:” gives rise to several things that have the “perishable” flavor – nAshanam, vinAshanam, nAshtA, nAshTika: (someone who lost

something)]

cintA = anxiety/fear [it is literally “thought”/”worry”]

shOka = sadness/grief

prashama: = calmness/pacification (indicates here – “cooling down” or removing sadness and anxiety]

Ayu: = lifespan

vardhanam = increasing/enlarging

uttamam = most appropriate/best/ultimate

Meaning of the Verse

[Aditya Hridayam] is the best blessing of all blessings, the destroyer of

all sins, and causes the removal of anxiety, grief and most suitable for

facilitating logevity.

Meaning in Tamil

கதிரவனொளி நல்வாழ்விற்கு நல்வாழ்வாய் சகலபாவ வினைகளழிக்கும்

பதற்றமிகு கவலை நீக்கி அமைதியுடன் நீடூழி வாழ வழிவகுத்திடுமன்றோ

—————————————————-

Verse 6

रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम्

पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् ॥६॥

Rashmimantam Samudyantam Deva-Asura-Namaskrtam |

Puujayasva Vivasvantam Bhaaskaram Bhuvane[a-Ii]shvaram ||6||

Meaning of Sanskrit Words

rashmi: = beam/ray of light [rashmima = sun; rashmimantam = haloed with rays, possessed of rays, crowned with rays]

samudyantam = having risen up [in the morning] [udaya: = to rise, samudaya: = to rise (in a good manner), samudyata =raised, lifted up]

devAsura = devAs and asurAs

namaskrutam = namas + krutam [namas = bowing/salutation, krutam = doing it; namaskaranam is the nominal verb form]

pUjayasva = agastyA is addressing rAmA here and saying “You Worship!”

vivasvantam = AdityA [vivasvat = brilliant/shining one; vivasta/vivasvAn = sun; vaivasvatA is the current Manu, son of sUryA]

bhAskaram = sun [bhAs = light, brightness; it also has a meaning of

“revealing, making clear” and light surely does that. The word “bhAshyam” has this same root; kara = to do, create; bhAskaram = the one that creates light]

bhuvana Eshvaram = ruler of the worlds [bhuvana refers to all the worlds; Esh = possessor, owner; Eshvaram = master, lord]

Meaning of the Verse

Pay respects to the risen sUryA, crowned with rays of light, who is most fitting to be worshipped, who is the ruler of all the worlds, who is the creator of light, who is brilliant, and venerated by the devAs and asurAs.

Meaning in Tamil

அண்டங்கள் அனைத்தாளும் ஆதவனை

விண்ணோர் வணங்கும் வெய்யோனை

பூரண நல்உதயமாகும் கதிரொளியவனை

பூசித்திடுவாய் புனிதமுடன் இராமனே

———————————————————————-

Aditya Hridayam Verses 4-25 Prelude

The Sun—the heart of our solar system—is a yellow dwarf star, a hot ball of glowing gases.

Its gravity holds the solar system together, keeping everything from the biggest planets to the smallest particles of debris in its orbit. Electric currents in the Sun generate a magnetic field that is carried out through the solar system by the solar wind—a stream of electrically charged gas blowing outward from the Sun in all directions.

The connection and interactions between the Sun and Earth drive the seasons, ocean currents, weather, climate, radiation belts and aurorae. Though it is special to us, there are billions of stars like our Sun scattered across the Milky Way galaxy.

With a radius of 432,168.6 miles (695,508 kilometers), our Sun is not an especially large star—many are several times bigger—but it is still far more massive than our home planet: 332,946 Earths match the mass of the Sun. The Sun’s volume would need 1.3 million Earths to fill it.

(Ref: https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/sun/in-depth/)

I never get tired of seeing the Sun rise and the Sun set. Everyday I try and make it a point to watch the Sun Rise & Sun set. I am amazed at the splash of colors and contrast that Sun provides. I was fortunate to watch the Sun Rise from my apartment roof top on one fine morning. I have posted the video in the Photography Section of my blog.

Now, let us read carefully the above description of the Sun particularly on its critical role in the universe and relate them to the Verses that will follow on Sunday. From Verse 4 to Verse 25, Sage Agasthya brings out through his praise for Aditya, the features and characteristics of the Sun and its importance. One can see the striking similarity between the century old views to the scientific description. No wonder you will see temples for the Sun God in several States of India such as Orissa, Bihar, Tamil Nadu, Andra Pradesh , Assam, Madhya Pradesh and Gujarat.